Kick Off “นวัตกรรมประเทศไทย”

7,749 views

ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมานานหลาย 10 ปี จะออกจากกับดักนี้ ได้ก็ต้องพึ่งพานวัตกรรม แต่นวัตกรรมของประเทศไทย จะมีหน้าตาอย่างไร ต้องผลักดันอย่างไร ไปฟังกัน กับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *