คาดเปิดสนามบินเบตง เม.ย. นี้

176 views

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมหารือขอรับการสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง โดยความคืบหน้าขณะนี้อยู่ระหว่างการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ เพื่อให้สนามบินเบตงสามารถเปิดทำการบินพาณิชย์ได้ คาดว่าจะได้รับใบรับรองฯ ในเดือนเมษายน 2564

สำหรับการประชุมหารือขอรับการสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง ซึ่งบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เคยยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยผลักดันและพิจารณาเปิดเส้นทางบินเส้นทางดังกล่าว โดยมีบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้ความสนใจทำการบินเช่นเดียวกันแต่ขอทำการศึกษาก่อน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นการขอรับการสนับสนุนจากสายการบินนกแอร์ดังนี้

  1. ด้านความปลอดภัย ทย. บวท. กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีให้การสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นที่นำไปใช้ในการปฏิบัติการบินและฝึกอบรม รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในสนามบินและบริเวณโดยรอบ
  2. ด้านการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องยินดีให้การสนับสนุนช่วยประชาสัมพันธ์ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอเบตง
  3. ด้านการรับประกันผู้โดยสาร บัตรโดยสาร และที่นั่ง ในการประกันที่ขั้นต่ำ (Block Seat) ของสายการบินนกแอร์ โดยในระยะ 6 เดือนนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการบิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 หรือ 65 ที่นั่ง และระยะถัดไปร้อยละ 60 หรือ 52 ที่นั่งนั้น หอการค้าไทยจังหวัดยะลา อำเภอเบตง สมาคมธุกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมธุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา สมาคมธุกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตง ศอ.บต. และ กอ.รมน. ยินดีให้การสนับสนุน และมอบให้สายการบินนกแอร์จัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับราคาตั๋วโดยสาร จำนวนเที่ยวบินให้กับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นจะทำการบินไป – กลับ 6 เที่ยวบิน/สัปดาห์
  4. ด้านการยกเว้นค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งปัจจุบัน ทย. บวท. และ ทอท. ได้ให้สนับสนุนช่วยเหลือสายการบิน ได้แก่ พื้นที่เช่าสำนักงาน เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร พื้นที่ลานจอด ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร ค่า Air to Ground ค่า Over Fly แต่หากสิ้นสุดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสายการบินนกแอร์ยังมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ ก็จะดำเนินการพิจารณาอีกครั้ง ส่วนการสนับสนุนส่วนลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันนั้น กรมสรรพาสามิตจะศึกษาข้อกฎหมายและหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป
    นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษาแนวทางการเปิดเส้นทางการบินระหว่างท่าอากาศยานเบตงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง