รฟม. ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.

นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับนายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะเยี่ยมชมดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 3 ปีซ้อน ในปี พ.ศ.2562 – 2564

ในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น การบริหารจัดการศูนย์ฯ แนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาศูนย์ฯ ตามเกณฑ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต่อไป

สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้บริการประชาชนตามหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ราชการสะดวก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ http://www.oic.go.th/infocenter6/603/ หรือช่องทางออนไลน์ที่ Line@mrtacontactcenter และ Call Center 0 2716 4044 ในวันและเวลาราชการ

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories