กฟผ. จัดพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

299 views

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กฟผ. และชุมชนโดยรอบ กฟผ. สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน 10.9 ล้านบาท มุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาของไทย

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2562) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 โดยมีนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถวายเงินผ้าป่าในนาม กฟผ. บริษัทในกลุ่ม กฟผ. และผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท รวมทั้งเงินสมทบจากพนักงาน กฟผ. และชุมชนโดยรอบ กฟผ. อีกจำนวน 967,192.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,967,192.26 บาท เพื่อมอบเป็นทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

สำหรับ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กฟผ. ได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2547 รวมจำนวนเงินกว่า 27.1 ล้านบาท อันเป็นการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้านศาสนา เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย กองบาลีสนามหลวง กองงานพระธรรมทูต กองธรรมสนามหลวง และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รวมถึงเป็นทุนเล่าเรียนสำหรับคณะวิปัสสนาจารย์ พระธรรมทูต โรงเรียนปริยัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรม ให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุ ทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories