กฟผ. ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมอีก 54,700 ตัน ให้ครบจำนวน 100,000 ตัน ตามนโยบายภาครัฐ

133 views

กฟผ. ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบล็อตแรก 15 ราย จำนวน 45,300 ตัน และประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมอีกจำนวน 54,700 ตัน เพื่อจัดซื้อให้ครบ 100,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 200,000 ตัน ส่งมอบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้เร่งดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 100,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อ เร่งดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบ นั้น

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. แถลงความคืบหน้าในการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีผู้ยื่นข้อเสนอขายน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านเกณฑ์การเสนอราคาจำนวน 15 ราย คิดเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 45,300 ตัน และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กฟผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว 8 ราย โดยมีกำหนดการลงนามสัญญาครบทั้ง 15 ราย ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้จะเริ่มการส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบที่คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ในขั้นต่อไป กฟผ. ได้ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบตามรายชื่อของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 149 ราย เข้าแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ ในส่วนที่เหลือจำนวน 54,700 ตัน ในวันนี้ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้

  • วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดแข่งขันเสนอราคา
  • วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงงานสกัดยื่นเสนอราคาตามปริมาณที่มีสิทธิเสนอขาย
  • วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  • วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ

โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบที่โรงงานสกัดเสนอขาย จะต้องไม่เกินราคากลางที่กรมการค้าภายในกำหนดไว้ที่ 16.50 บาทต่อกิโลกรัม และเมื่อโรงงานสกัดส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี และ กฟผ. ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กฟผ. จะชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ โรงงานสกัดที่ชนะการเสนอราคาน้ำมันปาล์มดิบในล็อตแรกจะสามารถเสนอราคาในรอบนี้ได้ หากมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกคงเหลือ หลังจากหักปริมาณน้ำมันปาล์มดิบตามสัญญาซื้อขายในล็อตแรกแล้ว

ข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. สามารถรับดูได้จากเว็บไซต์http://bidding.egat.co.th/procure/procure_list.php