กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนนกว่า 12 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ ดันขนส่งพืชผลทางการเกษตร

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านพิมาย อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งนับได้ว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรและมีแหล่งอุตสาหกรรมด้านโรงงานน้ำตาล ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านพิมาย อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 7+191 ระยะทาง 7.191 กิโลเมตร และ ช่วงที่ 2 กม.ที่ 17+650 ถึง 22+676 ระยะทาง 5.026 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสองช่วง 12.217 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง และขยายความกว้างของสะพาน จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง

ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานไทรงาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด รวมถึง เป็นการสนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ อาทิ อ้อย พืชผัก ข้าว และสินค้าอุตสากรรมในพื้นที่อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories