กรมท่าอากาศยาน จัดโครงการ “การส่งเสริมการจัดการความรู้ในกรมท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ”

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการ “การส่งเสริมการจัดการความรู้ในกรมท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องระบบบริหารการจัดการจราจรทางอากาศ และการบริหารจัดการท่าอากาศยานด้านการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมท่าอากาศยาน โดยมีผู้แทนจากกองควบคุมมาตรฐานสนามบินเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 กรมท่าอากาศยาน

โดยการบรรยายในครั้งนี้ มีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมระดับนานาชาติ ได้แก่
– ระบบการจัดการจราจรทางอากาศในอนาคต
– วัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยของ TSA
– การแลกเปลี่ยนความรู้จากการฝึกอบรม/สัมมนาต่างประเทศ
– การบริหารจัดการท่าอากาศยานด้านการปฏิบัติงาน
– Airport Terminal Planning and Design
– Airport Ramp Operations (Fundamental)

และองค์ความรู้อื่นๆที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการเรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานในเขตสนามบินของสนามบินนานาชาติ สร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านสนามบิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการบิน ที่ต้องทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน หน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศ การขนส่งสินค้าทางอากาศ อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความปลอดภัย รวมไปถึงผลกระทบทีมีต่ออุตสาหกรรมการบิน ทิศทางของวงการการบินในอนาคต เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจกรรมท่าอากาศยานให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และจัดการความรู้ให้ทันสมัย เกิดการพัฒนาแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกทั้งยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆของอุตสาหกรรมการบินอีกด้วย