กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนาระบบค้นหาข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจไว้ ณ จุดเดียว

356 views

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลทรัพย์ที่นำมาจดทะเบียนหลักประกันการชำระหนี้ได้ ณ จุดเดียว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า ฯลฯ ในการดำเนินการพัฒนา ‘ระบบค้นหาข้อมูลหลักประกัน’ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์กลางภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ หรือ Biz portal (https://biz.govchannel.go.th/)

ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจในการสืบค้นข้อมูลทรัพย์ที่นำมาจดทะเบียนหลักประกันการชำระหนี้ได้ ณ จุดเดียว โดยสามารถสืบค้นจากเลขทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เลขทะเบียนเครื่องจักร เลขทะเบียนเรือ เลขทะเบียนรถยนต์ หรือเลขทะเบียนสัตว์พาหนะ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าทรัพย์สินดังกล่าวถูกนำไปจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจหรือจดทะเบียนจำนองไว้แล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันการหลอกลวงจากมิจฉาชีพในการนำทรัพย์สินที่จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจแล้วไปหลอกจำนำ-จำนองแก่เจ้าหนี้รายอื่น”

และเมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดการประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลกเพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2021) ในประเทศไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การดำเนินงานด้านตัวชี้วัดการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) โดยกรมฯ และ ก.พ.ร. ได้ร่วมกันชี้แจงรูปแบบการพัฒนา ‘ระบบค้นหาข้อมูลหลักประกัน’ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสืบค้นข้อมูลทรัพย์ที่นำมาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ณ จุดเดียว โดยไม่จำเป็นต้องสืบค้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์นั้นๆ หลายหน่วยงาน อาทิ กรมเจ้าท่า (เรือ) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เครื่องจักร) กรมการปกครอง (สัตว์พาหนะ) ฯลฯ ทำให้ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งนี้ หวังว่าระบบค้นหาข้อมูลฯ ที่ได้จัดทำขึ้น จะทำให้ตัวชี้วัดการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) ของประเทศไทย ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ปี 2021 ในภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้น

 

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ออกแบบแบนเนอร์ ‘ระบบค้นหาข้อมูลหลักประกัน’ ติดไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และ เว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลทรัพย์ที่นำมาจดทะเบียนหลักประกัน ซึ่งนับแต่วันที่เปิดใช้ระบบอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน (วันที่ 18 พฤษภาคม 2563) มีผู้เข้ามาค้นหาข้อมูลฯ แล้วมากกว่า 500 ครั้ง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการบริการต่างๆ ของภาครัฐตามข้อกำหนดของธนาคารโลก เพื่อการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ สิ่งสำคัญ คือ ประชาชนและภาคธุรกิจของไทยต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งกรมฯ จะทำการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการให้ตรงจุดยิ่งขึ้นต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories