กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับงานบริการเพื่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

400 views

จัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริการสำหรับพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารสาธารณะประจำทาง แก่พนักงานต้อนรับบนรถโดยสารนครชัยแอร์

วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริการสำหรับพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารสาธารณะประจำทาง (Service Skill for Bus Hostess) แก่พนักงานต้อนรับบนรถโดยสารนครชัยแอร์ เตรียมยกระดับงานบริการเพื่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจจากการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านบริการบนรถโดยสารสาธารณะ ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้งานบริการแก่กลุ่มพนักงานต้อนรับบนรถที่เป็นผู้ให้บริการใกล้ชิดกับผู้มาใช้บริการโดยตรงรวมทั้งยกระดับงานบริการบนรถด้วยการฝึกอบรมให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ และพัฒนาให้ผู้มีอาชีพในการให้บริการบนรถโดยสารสาธารณะเป็นฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน ให้บริการผู้โดยสารด้วยความใส่ใจ เพื่อสร้างคุณค่างานบริการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในเนื้อหาหลักสูตรยังมุ่งให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ในเทคนิคใหม่ๆ ในการนำไปปฏิบัติงานได้จริงบนรถโดยสาร เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และการแก้ไขปัญหา , เสริมสร้างบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี, เสริมสร้างทักษะภาษาไทย และ มารยาทขั้นพื้นฐาน และเสริมสร้างทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ โดยมีวิทยากรจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานต้อนรับบนรถของนครชัยแอร์ มีระยะเวลาในการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปให้ปฏิบัติงานได้จริง

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า พนักงาน ถือเป็นเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร ซึ่งในภาคธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารนั้น ความปลอดภัยและบริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งมอบบริการที่ดี และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร และการขนส่งขึ้นเป็นสถาบันฯฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานทุกระดับต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้รถโดยสารสาธารณะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเดินทางของประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories