กรมเจ้าท่า เร่งผลักดันความร่วมมือการพัฒนาการขนส่งทางน้ำในภูมิภาคอาเซียน

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางน้ำของอาเซียน ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (41st ASEAN Maritime Transport Working Group: MTWG) โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางน้ำของอาเซียน ครั้งที่ 41 (41st ASEAN Maritime Transport Working Group: MTWG) เพื่อผลักดันความร่วมมือการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน โดยรูปแบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา (จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป) รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และสมาคมเจ้าของเรือในกลุ่มประเทศอาเซียน (FASA)

การประชุม ฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้ากิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน (Kuala Lumpur Transport Strategic Plan: KLTSP ค.ศ. 2016-2025) ซึ่งที่ประชุม ฯ ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานและข้อริเริ่มต่าง ๆ เพื่อผลักดันการพัฒนาการขนส่งทางน้ำของอาเซียน อาทิ ความสำเร็จของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท่าเรือในอาเซียนที่ดำเนินการโดยบรูไนดารุสซาลามและสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์อาเซียนที่มุ่งเน้นเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเทศไทยได้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อริเริ่มของไทยในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ โดยจะมีการจัดทำแบบสอบถามร่วมกับญี่ปุ่นและเวียนแบบสอบถามให้ประเทศสมาชิกอาเซียนกรอกข้อมูลภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้เป็นแนวทางพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะในลำดับต่อไป และที่ประชุม ฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย นอกจากนั้น จากข้อริเริ่มของประเทศไทยในเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เมื่อครั้งการประชุม MTWG ครั้งที่ 40 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลของประเทศอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวต่อที่ประชุม ฯ

 ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนได้แจ้งต่อที่ประชุม ฯ จะมีการเสวนาออนไลน์ในประเด็นการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในเดือนพฤศจิกายน 2564 พร้อมทั้งให้การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงได้เสนอให้มีโครงการศึกษาในเรื่องดังกล่าว ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาขนส่งทางน้ำอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการเสนอให้ที่ประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน (STOM) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ การประชุม MTWG ในปี 2565-2566 รอบต่อไป จะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories