กระทรวงคมนาคมเปิดช่องทางการสื่อสารกับประชาชน “MOT Your Social” รับฟังทุกความคิด ใกล้ชิดประชาชน

146 views

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดช่องทาง การสื่อสารของกระทรวงคมนาคม “MOT Your Social” รับฟังทุกความคิด ใกล้ชิดประชาชน พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ และนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ร่วมงานแถลงข่าว ในวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้มีนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างกระทรวงฯ และประชาชน ซึ่งจะทำให้กระทรวงฯ ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ตลอดจนเพื่อสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปยังประชาชน ผ่านสื่อออนไลน์ และระบบ Call Center หมายเลขเดียวเชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง กระทรวงฯ จึงได้พัฒนา MOT Your Social ซึ่งประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ติดตามการดำเนินงาน ตลอดจนช่วยให้กระทรวงฯ สามารถดูแลประชาชนได้อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 3 ช่องทาง การสื่อสาร ดังนี้

1. MOT Channel ผ่านทาง YouTube เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ กับประชาชน สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารสำคัญ เข้าถึงทุกการดำเนินงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงฯ ให้สามารถสื่อสารข้อมูลกับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. MOT Public Hearing เป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผ่านเว็บไซต์กระทรวงฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในทุกแผนงานโครงการ และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงฯ ไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

3. Call Center 1356 สายด่วนกระทรวงคมนาคม หมายเลขเดียวติดต่อทุกเรื่อง เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ประชาชนสามารถสอบถามเรื่องต่าง ๆ ให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนการดำเนินงาน ข้อขัดข้อง และแจ้งเหตุ ผ่านทางหมายเลข 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง

 ขอเชิญประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกระทรวงฯ ผ่านช่องทาง “MOT Your Social” รับฟังทุกความคิด ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งกระทรวงฯ จะนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากทุกช่องทางการสื่อสาร มาเป็นแนวทางในการพัฒนา การดำเนินแผนงาน โครงการ การให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงฯ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories