กระทรวงคมนาคม และ รฟม. เพิ่มการติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ บริเวณสถานีบางขุนนนท์ และอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว ช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5

ตามที่ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการ “12 มาตรการแก้ฝุ่น PM 2.5” โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้น

กระทรวงคมนาคม และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้กำกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวและดำเนินมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ทุกโครงการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในพื้นที่ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) ซึ่งปัจจุบัน รฟม. ได้เพิ่มการติดตั้งเครื่องฉีดพ่นหมอกน้ำ/ ละอองน้ำในอากาศในพื้นที่ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) บริเวณใต้สถานีบางขุนนนท์ และบริเวณชั้น G อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว (ฝั่งถนนลาดพร้าว) โดยจะทำการฉีดพ่นละอองน้ำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเช้า – เย็น เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 รวมถึงช่วยลดความร้อนในบริเวณที่ผู้ใช้บริการสัญจรไปมา ทั้งนี้ รฟม. จะมีการพิจารณาเพิ่มจำนวนจุดติดตั้งเครื่องฉีดพ่นหมอกน้ำ/ ละอองน้ำในอากาศในพื้นที่ ที่มีความจำเป็นต่อไป

ในการนี้ กระทรวงคมนาคม และ รฟม. ใคร่ขอเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์ ซึ่ง รฟม. มีบริการอาคารและลานจอดรถตลอดแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รองรับการเดินทางต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า MRT ซึ่งจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อีกทางหนึ่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044