กลุ่มทรูหาทางออกใหอ้งค์กรธุรกิจภาคการศึกษาและคนไทยก้าวผ่านวิกฤตCOVID–19ไปด้วยกัน ให้ทางานที่บ้าน เรียนที่บ้าน และใช้ชีวิตคุณภาพอย่างไร้ขีดจากัดที่บ้าน และทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์มใหม่ “TRUE VIRTUAL WORLD” ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์จากทรู ใช้งานได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย

137 views

กลุ่มทรู ร่วมหาทางออกให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID–19 ไปด้วยกัน สง่ แพลตฟอร์มใหม่ “TRUE VIRTUAL WORLD” ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์จากทรู นา ความพร้อมองค์รวมของกลุ่มทรู ในด้าน ดิจิทัล เทคโนโลยี ผสานจุดเด่นโซลูชั่นทั้งที่ใช้ในองค์กร และ ให้บริการแก่ลูกค้ าและกลุ่มธุรกิจ เครือข่ายด้านการศึกษาออนไลน์ รวมถึงระบบเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ โครงข่ายที่ครอบคลุมทั้งบรอดแบนด์ 5G / 4G ตลอดจนคลังคอนเทนต์คุณภาพครบทุกเรื่องการศึกษา และสาระความรู้ เพื่อร่วมสนับสนุนทั้งภาคองค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และคนไทยทุกคน ให้ทางาน เรียน และใช้ชีวิตคุณภาพอย่างไร้ขีดจากัดที่บ้าน และทุกที่ ทุกเวลา แบบง่ายๆ ผ่านออนไลน์ที่ www.truecorp.co.th ได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้ โดย “TRUE VIRTUAL WORLD” แบ่งเป็น TRUE VIRTUAL WORLPLACE หรือ VWORK ที่สนับสนุนองค์กรธุรกิจทุกระดับ ให้ทางานที่ บ้านได้ เสมือนอยู่ที่ทางานจริง รองรับการทางาน ทุกที่ ทุกเวลา สามารถ เชื่อมต่อระบบงานในบริษัท สั่งงาน ส่งรับไฟล์งาน อนุมัติงาน สื่อสารภายใน ตั้งกลุ่ม แชท รวมถึง จัดการประชุมแบบออนไลน์ได้ สูงสุดถึง 1,500 คน TRUE VIRTUAL LEARN หรือ VLEARN ที่สนับสนุนองค์กรสถาบันการศึกษา ให้ สามารถบริหารจัดการเรียนการสอน และนิสิต นักศึกษา นักเรียนในสถาบัน ยังสามารถเข้าเรียนออนไลน์ ได้จากที่บ้าน และที่อื่น ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งยังเข้าถึงข้อมูลควา มรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาของภาครัฐ ตลอดจนวัดและประเมินผลการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ TRUE VIRTUAL LIVE หรือ VLIVE ที่ จะมาเติมเต็มไลฟ์สไตล์คนไทย ให้ทุกคน ได้ใช้ชีวิตที่บ้านและที่อื่น ทุกที่ ทุกเวลา ได้อย่างมีคุณภาพและ ไร้ขีดจากัด ทั้งด้านสุขภาพ ความบันเทิ ง วีคอมเมิร์ซ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อม TRUE VIRTUAL SHARE หรือ VSHARE ที่ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวล า มั่นใจเป็นอีกหนึ่ง ทางออกร่วมบรรเทาปัญหาองค์กรธุรกิจ ภาคการศึกษา และทุกคนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ อีกทั้งปูพรม ให้อนาคตของประเทศ ก้าวสู่การทางาน การศึกษา และการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้องค์กรธุรกิจ ภาคการศึกษาไทย และคนในสังคม ได้รับผลกระทบ จาเป็นต้องปรับตัว จัดการทางาน การใช้ชีวิต และการเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มธุรกิจต่างๆ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ต่าง เร่งหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตในครั้งนี้ โดยกลุ่มทรู ในฐานะภาคเอกชนไทย ผู้นาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารครบ วงจรที่มีบทบาท สนับสนุนด้านสังคม มาอย่างต่อเนื่อง ได้นาศักยภาพเทคโนโลยี ความพร้อมทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มทรู พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเป็นทางออกให้กับการทางานที่บ้าน การเรียนหนังสือจากที่บ้าน และการใช้ชีวิตที่บ้าน และ ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ของกลุ่มทรู ที่มีชื่อว่า “TRUE VIRTUAL WORLD” ให้เป็นศูนย์รวมโซลูชั่นที่ ครบวงจรเป็นครั้งแรก มีความปลอดภัยสูง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของ องค์กรธุรกิจ ภาคการศึกษา และคนไทย ในขณะนี้ โดยจะเปิดให้ ใช้งาน ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในช่วงระยะเวลาวิกฤตนี้ ซึ่งแพลตฟอร์ม “TRUE VIRTUAL WORLD” นี้ เป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ทรูได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพิ่มความสะดวกใ นการ ทางานทรานฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการนาประสบการณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีเข้าร่วมยกระดับภาค การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ทรูปลูกปัญญา การจัดการเรียน การสอนทางไกล การประ เมินผลผ่านระบบดิจิทัล คลังคอนเท นต์คุณภาพที่รวบรวมทุกเรื่องการศึกษาและสาระ ความรู้ รวมถึงความเป็นผู้นาด้านโซลูชั่นเพื่อ ลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่ให้บริการ ทั้ง แอปพลิเคชันการสื่อสารภายในองค์กร บริการ Online Conference ระบบจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Storage ขนาดใหญ่ รวมถึงความเป็นผู้นาโครงข่ายที่ ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งบรอดแบนด์ 5G / 4G ตลอดจนผู้นาดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร ท่ีเติมเต็มทกุ ความสุข ความบันเทิง สุขภาพ และการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายในรูปแบบวีคอมเมิร์ซและสังคมไร้เงินสด พร้อมสิทธิพิเศษเหนือ ระดับอีกมากมาย ทาให้มั่นใจว่า “TRUE VIRTUAL WORLD” จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะ เป็นทางออกของทุก ภาคส่วนให้ทางานที่บ้าน เรียนที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ ไร้ขีดจากัดในช่วงวิกฤตที่ได้รับผลกระทบนี้ อีกทั้งจะเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนเพื่อพลิกโฉมสู่ อนาคตการทางานยุค ใหม่ วงการศึกษา และชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

สาหรับ แพลตฟอร์ม “TRUE VIRTUAL WORLD” น้ี ภาคองค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษาทั่ว ประเทศ และคนไทย สามารถใช้ได้เพียงเข้าผ่านเว็บไซต์www.truecorp.co.th ปฏิบัตติ ามขั้นตอนที่แนะนา โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

1. TRUE VIRTUAL WORLPLACE หรือ VWORK (พร้อมทางานที่บ้าน และทุกที่ ทุกเวลา ) ท่ี สนับสนุน บริษัทและผู้ประกอบการ ทุกระดับ ให้ทางานที่บ้านได้เสมือนอยู่ที่ทางานจริง ด้วยฟี เจอร์ VIRTUAL WORK เชื่อมโยง การทางาน ในองค์กร ให้ทางานที่บ้านได้ตลอดเ วลา มีการ จัดเก็บข้อมูลบน ระบบคลาวด์ สามารถสั่งงาน ขออนุมัติ ส่งรับไฟล์งาน ตั้งกลุ่มและ ส่งข้อความแชท แจ้งข่าวสาคัญของ องค์กร ค้นหารายชื่อพนักงานในองค์กร มอบหมายและติดตามความคืบหน้าของงาน นอกจากนี้ ยังมี ฟีเจอร์ VIRTUAL CONNECT จัดการประชุมออนไลน์ผ่านเสียง (Voice Call) หรือวิดีโอ (Video Call) ได้ทั้ง แบบรายบุคคลและแบบกลุ่มได้สูงสุดถึง 1,500 คน พร้อมบันทึกคลิปเก็บไว้ได้ในเวลาเดียวกัน

2. TRUE VIRTUAL LEARN หรือ VLEARN (พร้อมเรียนรู้ที่บ้าน และทุกที่ ทุกเวลา) ที่สนับสนุนองค์กร สถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาและโรงเรียน ให้สามารถบริหารจัดการเรียนการสอน และนิสิต นักศึกษา นักเรียนในสถาบัน ยังสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้จากที่บ้าน และที่อื่น ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งยังเข้าถึงข้อมูลความรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาของภาครัฐ ตลอดจนวัดและ ประเมินผลการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมฟีเจอร์ทั้ง VIRTUAL CONNECT – ระบบให้ครู และนักเรียนสามารถ เรียนออนไลน์เสมือนอยู่ใน ห้องเรียนจริง สามารถพูดคุยถามตอบได้แบบเห็นหน้า เชื่อมต่อผู้เรียนและผู้สอน เรียนรู้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ VIRTUAL CLASS ASSIGNMENT – ระบบสื่อ การสอน การสั่งการบ้าน การส่งการบ้าน รวมถึงการประเมินติดตามผลงานระหว่างครูและนักเรียนใ นชั้น เรียน รวมถึง VIRTUAL CONTENT – ศูนย์รวมความรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมคอนเทนต์ตามหลักสูตรของ ภาครัฐ ทั้งคลังบทเรียนและคลังข้อสอบ และ VIRTUAL SCHOOL – ระบบบริหารจัดการ องค์กร สถาบันการศึกษา สาหรับผู้บริหารสถาบันหรือ องคก์ รการศึกษา เพื่อใช้บันทึกข้อมูลโรงเรียนและนักเรียน

3. TRUE VIRTUAL LIVE หรือ VLIVE (พร้อมใช้ชีวิตที่บ้าน และทุกที่ ทุกเวลา) ท่ีสนับสนุนคนไทยทุก คนให้ใช้ชีวิตที่บ้านอย่างมีคุณภาพไร้ขีดจากัด เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งเสริมทั้งเรื่องการ ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ ดี อีกทั้ง ยังสนุกกับทุกความบันเทิงผ่านแอ ปพลิเคชัน TrueID และ TrueID TV ทั้งดูหนัง ดี ซีรีส์ดัง เชียร์กีฬามันส์ ฟังเพลงฮิต พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น ยั ง สะดวกสบายกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง (V-Commerce)ที่ให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์ง่าย ยิ่งขึ้น ผ่าน Wemall และ Weshop ท่ีให้ร้านค้า สามารถลงทะเบียน เพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์ และลูกค้า สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อเข้ามาช้อปสินค้าได้ตามความต้องการ พร้อมรับสิทธิพิเศษในการซื้อ สินค้าและบริการต่างๆจากทรู นอกจากนี้ ยังใช้ชีวิตการใช้จ่ายที่สะดวกสบาย ยิ่งขึ้นด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท แทนการใชเ้งินสดเพื่อลดการเสี่ยงCOVID-19

นอกจากนี้ ยังมี TRUE VIRTUAL SHARE หรือ VSHARE ทใ่ี หท้ กุ คนไดแ้ ลกเปลย่ี นเรยี นรู้ ทกุ ท่ี ทกุ เวลา เปิดพื้นที่ให้มาร่วมแบ่ง ปันข้อมูลและความรู้ที่น่าสนใจ ตลอดจนคาแนะนาที่เป็นประโยชน์สาหรับการป้องการ ตนเองให้ห่างไกล COVID-19 อีกด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ยังมอบสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาไทยและลูกค้าชาวไทย ได้แก่

  • ลูกค้า ทรูมูฟ เอช รับสิทธิ์ใช้งาน TRUE VIRTUAL WORLD โดยไม่เสียค่าอินเทอร์เน็ต ยิ่งไปกว่านั้น นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ยังสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนการสอนทางไกล 254 ลิ้งค์ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ 4,286 ลิ้งค์ ของโรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 4,500 ลิ้งค์
    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ลูกค้าทรูมูฟ เอช สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueID เพื่อใช้โทรฟรีไปยังทุก เลขหมายทุกเครือข่ายได้ นาน 60 นาทีต่อเดือน ในช่วงวิกฤต COVID-19

สาหรับผู้ที่สนใจ เข้าใช้งาน แพลตฟอร์ม “TRUE VIRTUAL WORLD” นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truecorp.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการ TRUE VIRTUAL WORLD โทร. 02-700-801

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories