กสทช. ลดค่าธรรมเนียม USO กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล

38 views

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (8 เม.ย. 2563) ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติปรับลดอัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเงินค่าธรรมเนียม USO สำหรับผู้ประกิจการดิจิตอลทีวีและผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเป็นแบบขั้นบันได ดังนี้

ขั้นที่ 1 รายได้ต่อปี 0 – 5 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.05
ขั้นที่ 2 รายได้ต่อปีเกิน 5 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาทแรก อัตราเก็บร้อยละ 0.125
ขั้นที่ 3 รายได้ต่อปีเกิน 100 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.25
ขั้นที่ 4 รายได้ต่อปีเกิน 500 ล้านบาท ถึง 1,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.50
ขั้นที่ 5 รายได้ต่อปีเกิน 1,000 ล้านบาท ถึง 10,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.75
ขั้นที่ 6 รายได้ต่อปีเกิน 10,000 ล้านบาท ถึง 25,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 1.00
ขั้นที่ 7 รายได้ต่อปีเกิน 25,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 1.25
ขั้นที่ 8 รายได้ต่อปีเกิน 50,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราเก็บร้อยละ 1.50

ทั้งนี้อัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนแบบขั้นบันไดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) และผนวกอัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนฯ ซึ่งให้ใช้อัตราเดียวกับอัตราตามภาคผนวกของประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) ตามที่ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติอนุมัติ และให้นำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

“การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม USO สำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นอีกหนึ่งในแนวทางที่ กสทช. จะช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล” นายฐากร กล่าว