กสอ. เดินหน้ายกระดับฟู้ดทรัคคลัสเตอร์ ปี 62ชู 5 มาตรการขับเคลื่อนมาตรฐานระดับสากล

2,292 views

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ชูแนวคิดพัฒนาอุตสาหกรรมแบบคู่ขนาน เร่งยกระดับศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการฟู้ดทรัคคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่อง ผ่าน 5 มาตรการ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,260 ล้านบาท

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจ
บริการอาหารแบบใหม่ในลักษณะของฟู้ดทรัค (Food Truck) เป็นที่นิยมในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่เพราะตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่ชอบความแปลกใหม่ มีเสน่ห์ดึงดูด มีความสะอาด และรสชาติอาหารที่อร่อย ทำให้เกิดความนิยมมารับประทานฟู้ดทรัคกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มฟู้ดทรัค (Food Truck) จึงเดินหน้าผลักดันและร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในการยกระดับศักยภาพให้อุตสาหกรรมรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายตัวสู่ภูมิภาคอาเซียนต่อไป

นายกอบชัย กล่าวต่อว่า ธุรกิจฟู้ดทรัคนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่รถเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่ประกอบด้วยธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลายธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน
อาทิ
1.) ธุรกิจรถยนต์และที่เกี่ยวข้อง
2.) ธุรกิจการเงินและการบริการทางธุรกิจ
3.) ธุรกิจการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
4.) ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์
5.) ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
6.) ธุรกิจร้านค้า ศูนย์การค้า และตลาดนัด
7.) ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการขายอาหาร
8.) ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร

ดังนั้น การส่งเสริมให้ธุรกิจฟู้ดทรัคของประเทศไทยให้เติบโตนั้น จึงเป็นการเพิ่มรายได้และเงินหมุนเวียนในเครือข่ายธุรกิจนี้ได้อย่างมหาศาล กว่า 17,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ถือเป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบคู่ขนาน หรือ Dual-Sector Industrial Promotion โดยที่ผ่านมา กสอ. เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคนำร่อง ในปี 2561 จนก่อให้เกิดเครือข่ายฟู้ดทรัคคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง สร้างผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,680 ล้านบาท ทำให้ในปีงบประมาณ 2562 กสอ. ยังคงเดินหน้ายกระดับศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการฟู้ดทรัคผ่านมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการที่ 1: การสนับสนุนให้เกิดฟู้ดทรัคที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยได้เตรียมออกมาตรการผลักดันและส่งเสริมที่เรียกว่า “สมาร์ทโฟร์ฟู้ดทรัค (SMART 4 Food Truck)” ซึ่งจะประกอบด้วยการพัฒนาสร้างมาตรฐานในส่วนสำคัญต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่
1. มาตรฐานคนที่ทำอาหารบนรถฟู้ดทรัค
2. มาตรฐานของครัวบนรถฟู้ดทรัค
3. มาตรฐานของตัวรถฟู้ดทรัค
4. มาตรฐานตลาด ทั้งตัวตลาดที่เป็นสถานที่ (Market Place) รวมถึงการจัดการและการตลาด (Management & Marketing) ซึ่งมาตรฐานทั้ง 4 ด้านนี้ จะมีส่วนช่วยยกระดับอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคให้เติบโตแบบแข็งแรงและยั่งยืน โดย กสอ. มีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนมาตรฐานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนผลักดันให้เกิดตลาดที่ดีอันเป็นสถานที่ขายสำคัญของฟู้ดทรัคที่ได้มาตรฐาน

มาตรการที่ 2: การพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการฟู้ดทรัคให้เข้มแข็ง โดยได้สร้างรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเป็นบันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในธุรกิจฟู้ดทรัค เริ่มจากการให้ความรู้ตั้งแต่การเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัค การเป็นผู้ประกอบการฟู้ดทรัคหน้าใหม่ การพัฒนาธุรกิจฟู้ดทรัคระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจฟู้ดทรัคให้ก้าวไปในระดับสากล และสร้างเข้มแข็งให้เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นนโยบายเป้าหมายที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ กสอ.

มาตรการที่ 3: การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคในระดับประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการฟู้ดทรัคและผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟู้ดทรัค หลังจากได้ผ่านการบ่มเพาะด้วยบันได 5 ขั้น เพื่อให้เกิดคลัสเตอร์ฟู้ดทรัคทั่วประเทศ และสร้างการจัดการบริหารในภาพรวมกลุ่มให้เป็น “เครือข่ายฟู้ดทรัคคลัสเตอร์ประเทศไทย” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการฟู้ดทรัคที่มีศักยภาพ มาตรฐานและมีความพร้อม ภายใต้การกำกับดูแลของ กสอ.

มาตรการที่ 4: การเชื่อมโยงสู่ตลาดต่าง ๆ ซึ่ง กสอ. จะทำการเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Big Brothers หรือ หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ กสอ. ทำร่วมกับภาคีเครือข่าย

มาตรการที่ 5: ความพร้อมทางด้านเงินทุน แน่นอนว่าเงินทุนเป็นสิ่งจำเป็นกับการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา กสอ. จึงได้ปรับเกณฑ์การพิจารณาและประเภทของธุรกิจสำหรับการขอสินเชื่อจากโครงการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยให้รองรับกลุ่มธุรกิจฟู้ดทรัค โดยมีอัตราดอกเบี้ย เพียงร้อยละ 4 และมีวงเงินในการขอสินเชื่อถึง 1 ล้านบาท ทั้งนี้วงเงินจำนวนดังกล่าวจะปรับเปลี่ยนไปตามศักยภาพของธุรกิจฟู้ดทรัค เพื่อการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ โดยหากเป็นฟู้ดทรัคที่มีศักยภาพ ได้มาตรฐานสมาร์ทโฟร์ฟู้ดทรัคจะได้เพดานวงเงินสูงสุดเต็มจำนวน แต่หากอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจวงเงินสินเชื่อก็จะลดลงเหลือไม่เกิน 5 แสนบาทโดยผู้ที่ขอสินเชื่อนี้มีข้อแม้ว่าจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ กสอ. ด้วย

สำหรับนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค ทั้ง 5 มาตรการนี้ จะเป็นการแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยจะเป็นต้นแบบของกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แบบคู่ขนานและเป็นการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจขนาดเล็ก อันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,260 ล้านบาท ในปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories