การบินไทย เผยผลสรุปเที่ยวบิน TG 971 สั่งลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงาน

176 views

การบินไทย เผยผลสอบสวนข้อเท็จจริง และแนวทางแก้ไขเที่ยวบิน TG 971 ล่าช้า ระบุเป็นปัญหากระบวนการทำงาน และความบกพร่องของนักบิน และนายสถานีซูริคที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้โดยสารและองค์กร พร้อมดำเนินการลงโทษตามระเบียบในองค์กร และเยียวยาผู้โดยสารตามมาตรฐานสากล

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่าคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงกรณีเที่ยวบินทีจี 971 ล่าช้า ได้สรุปว่านักบินและผู้จัดการการบริการสนามบินซูริค หรือนายสถานีซูริค ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องหาก แต่ขาดการประสานงานที่ดี เพื่อแก้ไขปัญหาที่นั่งของ Passive Crew หรือนักบินที่โดยสารมากับเที่ยวบินนั้นเพื่อไปปฎิบัติหน้าที่ต่อ จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน และส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารเกิดความเสียหายกับภาพลักษณ์องค์กร

ทั้งนี้จากการสอบสวนยังพบว่า ผู้ปฏิบัติงานทั้งสองคนไม่ได้คำนึงถึงการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็นลำดับแรก จึงถือว่ามีข้อบกพร่องด้านจริยธรรมตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่ให้พนักงานปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท อีกทั้งความบกพร่องดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร และสร้างความเสียหายของบริษัทดังนั้นการบินไทย จะดำเนินการทางวินัย และพิจารณาบทลงโทษกับผู้ปฏิบัติงานทั้งสองตามระเบียบของบริษัทต่อไปโดยขอสงวนสิทธิ์เป็นเรื่องของกระบวนการภายใน

ส่วนการเยียวยาผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวจะดำเนินการตามมาตรฐานสากลขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยอาจชดเชยเป็นเรื่องของจำนวน ไมล์ ส่วนผู้โดยสารที่ไม่ใช่สมาชิก ROP ก็จะคิดรูปแบบการเยียวยาอื่นๆ ต่อไป โดยยังไม่สามารถสรุปตัวเลขเม็ดเงินที่ใช้ในการเยียวยาทั้งหมดได้

นายสุเมธ กล่าวอีกว่าในฐานะผู้บริหารสูงสุดของการบินไทย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขอน้อมรับความผิดพลาด และขออภัยในเหตุการที่เกิดขึ้น โดยขอให้ความมั่นใจว่าการบินไทยคำนึงถึงการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และการให้บริการลูกค้าควบคู่กันไป บริษัทจะดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงการทำงานให้มีการประสานงานที่เป็นหนึ่งเดียว โดยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต