ขนส่งพร้อมรับประชาชนเดินทางช่วงปีใหม่ 2565

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้มีการซักซ้อม
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

โดยเชิญผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถบรรทุก อาทิ สมาคม สหพันธ์ สมาพันธ์ ชมรม สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมของรถพนักงานขับรถ และปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา โดยรถยนต์ส่วนบุคคลและใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และได้ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน อันมีสาเหตุมาจากรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรองรับเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และปลอดภัยจากโควิด-19 ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก ได้ออกมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 พร้อมให้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการให้กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถบรรทุกทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Streaming)
โดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้

ด้านการอำนวยความสะดวก กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี พร้อมกำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำกับ ดูแลสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ทั้งด้านการรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ให้เพียงพอ รวมถึงการจัดระเบียบการเดินรถและการจราจรภายในบริเวณสถานีให้เหมาะสมคล่องตัว จัดระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนช่วยเหลือให้ผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ มีมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) งดให้บริการอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง ทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ มีการระบายอากาศภายในรถระหว่างการเดินทาง และจัดให้มี QR Code ไทยชนะ เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียน

ด้านความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาล โดยเข้าตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับก่อนนำรถออกให้บริการ และให้มีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถทุกแห่งทั่วประเทศ พนักงานขับรถทุกคนต้องพร้อมสำหรับการให้บริการด้วยความปลอดภัย มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไม่มีสารเสพติด และปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น ศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ส่วนรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีสภาพสมบูรณ์ ทั้งสภาพตัวรถภายนอกและภายใน รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ครบถ้วน เช่น ระบบเบรก ยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2565 กรมการขนส่งทางบก ได้ตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ (Rest Area) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อตรวจรถโดยสารสาธารณะและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัย รวมทั้งให้พนักงานขับรถได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและอ่อนเพลียจากการขับรถ โดยขอให้ผู้ประกอบการขนส่งกำชับพนักงานขับรถ ทั้งรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้นำรถเข้าตรวจ ณ จุด Rest Area เพื่อตรวจความพร้อมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบในระหว่างการเดินทาง
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนช่วยเหลือผู้โดยสารให้เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มความถี่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วในเส้นทางสายหลักทั้งขาเข้าและขาออก ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
หากพบการกระทำความผิดที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายบนท้องถนน นอกจากจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดแล้ว พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ยังถูกตัดแต้มใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและรถขนส่งสินค้าตามมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถอีกด้วย นอกจากนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เพิ่มความคล่องตัวให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ในกรณีที่มีความจำเป็น ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ประขาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน กว่า 2,000 แห่ง ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เป็นการส่งมอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนก่อนการเดินทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories