คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ นำเกษตรกรพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ จังหวัดตาก อุตรดิตถ์

216 views

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ นำเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างลงพื้นที่จังหวัดตาก และอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำใน อ่างเก็บน้ำภูมิพล โดยข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 62 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4,692 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 892 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างฯสะสมในรอบสัปดาห์ (8- 14 ก.ค. 62) ประมาณ 11 ล้าน ลบ.ม. (น้อยกว่าปี 2561 จํานวน 15 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำระบายสะสม 132 ล้าน ลบ.ม.(มากกว่าปี2561 จํานวน 12 ล้าน ลบ.ม.) ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล เนื่องจากแหล่งน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น และยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำ นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลยังมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนและยังสามารถผันน้ำส่วนเกินจากแม่น้ำยวมและแม่น้ำเมย มาเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ได้อีกด้วย และเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่การเกษตร อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชนเมือง ที่มีการใช้น้ำเพิ่มขึ้น 325.48 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ในอีก 20 ปีข้างหน้า สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร และการอุตสาหกรรม ทั้งยังสามารถช่วยแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนล่างตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนภูมิพลได้อีกด้วย

จากนั้น คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางต่อไปยัง เขื่อนสิริกิต์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน(19 ก.ค.62)อ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำ 3,373 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ35 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 523 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯสะสมในรอบสัปดาห์ (8- 14 ก.ค. 62) ประมาณ 22 ล้าน ลบ.ม. (น้อยกว่าปี 2561จํานวน 123 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำระบายสะสมในรอบสัปดาห์ (8- 14 ก.ค. 62) 108 ล้าน ลบ.ม.(น้อยกว่าปี 2561 จํานวน 12 ล้าน ลบ.ม.)

สำหรับสถานการณ์น้ำโดยรวมของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกัน 8,256 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 1,560 ล้าน ลบ.ม. โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำภูมิพลและอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอสำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูฝนและเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึง การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนจึงให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมหากเกิดกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น และในเขตชลประทาน พื้นที่ดอนที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกข้าว ขอแนะนำให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกไปก่อน จนกว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสม่ำเสมอ ด้านการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกแล้ว จะดำเนินการส่งน้ำแบบประณีตด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง นอกจากนี้ ขอให้การสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นไปตามรอบเวรหมุนเวียนส่งน้ำในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้น้ำในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูแล้งหน้า และขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories