ชสอ. และสหกรณ์ผู้ลงทุนประชุมหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ THAI วันที่ 16 มิถุนายน 2563

456 views

คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการ ช.ส.ค. และผู้แทนสหกรณ์ผู้ลงทุน 5 ลำดับแรก พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย นายวินัย นิยโมสถ รองประธาน ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ THAI พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีข้อสรุปที่สำคัญ ดังนี้

  1. กสส. จะประสานงานกับกรมบังคับคดี มาให้คำแนะนำกับสหกรณ์ผู้ลงทุน ในการดำเนินการตามกฏหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  2. กสส.จะหารือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดแนวทางในการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ให้เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ผู้ลงทุนมากที่สุดภายในเดือนมิถุนายน 2563
  3. กสส. ร่วมกับ ชสอ. จะเชิญสหกรณ์ผู้ลงทุนทั้ง 87 สหกรณ์ มาประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories