ชูตลาดจริงใจ Farmers’ Market ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ยกสุรินทร์ต้นแบบ เกษตรกรยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กลุ่มธุรกิจฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประสานความร่วมมือ 4 ฝ่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเกษตร และ ภาคประชาชน ชูตลาดจริงใจ Farmers’ Market สู่ยุทธศาสตร์โมเดลต้นแบบ  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไทย  ผ่านมาตรการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ เติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งเน้นความรับผิดชอบสังคม ตามนโยบายกลุ่มเซ็นทรัล ตั้งเป้าสิ้นปี 2563 เปิดตลาดจริงใจ Farmers’Market ครบ 29 สาขา ครอบคลุม 27 จังหวัด ภายใต้แนวคิด “สุขใจ ภูมิใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ล่าสุดเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมกัน  3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี  สุรินทร์ และ ลำปาง พร้อมยกตลาดจริงใจ Farmers’ Market จังหวัดสุรินทร์ เป็นโมเดลต้นแบบ ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่เกษตรอินทรีย์

นางสาวเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ กลุ่มเซ็นทรัลและท็อปส์เปิดตลาดจริงใจ Farmers’ Market แห่งแรกเมื่อปี 2561 ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีเป็นตลาดชุมชนรูปแบบใหม่ให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้า มุ่งเน้นผักผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน ปัจจุบันเปิดตลาดไปแล้ว 18 สาขา ใน 16 จังหวัด  พร้อมตั้งเป้าสิ้นปี 2563 จะขยายตลาดจริงใจ Farmers’ Market  ครบ 29 สาขา ครอบคลุม 27 จังหวัด โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เกษตรกรขาดรายได้และขาดช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดจริงใจ Farmers’ Market มิตรแท้ที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  และในเดือนมิถุนายนเราเปิดตลาดอย่างเป็นทางการพร้อมกัน  3 สาขา ได้แก่สาขาโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จ.กาญจนบุรี, สาขาโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จ.สุรินทร์, และสาขาเซ็นทรัลพลาซา จ.ลำปาง ในรูปแบบ New Normal เน้นย้ำมาตรการปกป้องความปลอดภัยทั้งผู้ซื้อ ผู้ขายโดยตลาดจริงใจแต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่ไม่ซ้ำกัน 

ทั้งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของดีขึ้นชื่อ ผัก ผลไม้ ได้แก่ ตลาดจริงใจ กาญจนบุรี มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นพื้นที่ราบลุ่มลำน้ำแควน้อย แควใหญ่ มีดินอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตอร่อยมีเอกลักษณ์ เช่น ทุเรียน เงาะ ใน อ.ทองผาภูมิ และเป็นแหล่งเห็ดโคนธรรมชาติขึ้นชื่อ ซึ่งภายในตลาดมีเกษตรกรจาก 11 ชุมชน 52 ตำบล 13 อำเภอ นำสินค้าของดีประจำจังหวัดมาจำหน่าย อาทิ ทุเรียนทองผาภูมิ, มะม่วงน้ำดอกไม้, สับปะรดปัตตาเวีย, ข้าวหอมกาญจน์, เห็ดโคนธรรมชาติ เป็นต้น  ตลาดจริงใจ สุรินทร์ มีพันธุ์ข้าวพื้นบ้านหลากหลาย เป็นแหล่งผลิตข้าวและปลูกข้าวอินทรีย์แหล่งใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดให้เกษตรอินทรีย์เป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ภายในตลาดมีเกษตรกรจาก 12 ชุมชน 25 ตำบล 9 อำเภอ นำสินค้าของดีประจำจังหวัดมาจำหน่าย อาทิ ผักพื้นบ้านจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารพืชผักบ้านสำโรง, ข้าวปกาอำปึล-ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ (สินค้า GI) โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่คอโค, เนื้อวัววากิวจากสบายใจ  พรีเมี่ยมบีฟ, หมูหลุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจร, กุนเชียง, กาละแม, มะพร้าวน้ำหวาน, ขนุนพันธุ์ไทยเหรีญบาท, แตงโมโกลเด้นคิง, บักแงว, เห็ดจากฟางข้าว (สินค้า GI) เป็นต้น  ตลาดจริงใจ ลำปาง แม้จะเป็นเมืองรถม้า แต่ก็มีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่โดดเด่นขึ้นชื่อจากเกษตรกร 7 ชุมชน 22 ตำบล 7 อำเภอ มาจำหน่าย อาทิ สับปะรดภูงาวจากกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง(สวนภูมิคำ), ผักสลัดสุขใจฟาร์ม,  ข้าวหอมใบเตยลำปางวิสาหกิจชุมชนแววมณี, ข้าวแต๋นน้ำแตงโมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือเป็นต้น

โดยเฉพาะตลาดจริงใจ Farmers’ Market  จังหวัดสุรินทร์ ได้ถูกหยิบยกเป็นโมเดลต้นแบบรับยุทธศาสตร์จังหวัด ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่เกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานรัฐและเกษตรกรในพื้นที่ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์  เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์เกษตรจังหวัดเพื่อพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรและแนวทางความร่วมมือกับ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เปิด ตลาดจริงใจ จ.สุรินทร์ ว่า “สุรินทร์เป็นจังหวัดนำร่องทางเกษตรอินทรีย์ตามมติคณะรัฐมนตรี เกษตรอินทรีย์ จึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับชาวบ้าน เพียงแต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นรูปธรรม หลังโควิด-19 ชี้ให้เราเห็นว่า ความมั่นคงด้านอาหารจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะทุกคนต้องบริโภคอาหาร ถ้าเราสามารถสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตรให้เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยในภูมิภาค ก็จะเป็นโอกาสอันดีของชาวจังหวัดสุรินทร์ และเรามีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในการรองรับ มีการคมนาคมที่สะดวก ถ้าเราสนับสนุนให้เกษตรกรในสุรินทร์ทำการเกษตรแบบผสมผสานได้ก็จะดี และตอนนี้เราวางนโยบายแก้ปัญหาเรื่อง  “แหล่งน้ำ” กลยุทธ์ที่เราจะนำมาใช้จึงเป็น “สระน้ำ” และ “ไร่นา” ให้เกษตรกรที่สมัครใจทำสระน้ำในไร่นาของตนเอง โดยส่วนราชการของจังหวัด, ท็อปส์, และกลุ่มเซ็นทรัล ให้การสนับสนุน ซึ่งจุดนี้ก็จะตอบโจทย์เรื่องความร่วมมือว่าทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร เพราะน้ำคือชีวิต ทุกอย่างเริ่มต้นที่น้ำ ถ้ามีน้ำ เกษตรก็เข้าไปทำพืชผักสวนครัวได้ ปศุสัตว์เข้าไปเลี้ยงสัตว์ ประมงเข้าไปเรื่องสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา ผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นได้ นี่คือแนวทางที่จะทำ และปัญหาสำคัญของชาวบ้านตอนนี้คือเรื่อง ตลาด ชาวบ้านถนัดแต่ผลิตแล้วส่ง แต่ขายเองไม่เป็น การเปิดตลาดจริงใจ สาขาโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จ.สุรินทร์ มาแก้ปัญหาได้ตรงจุด เป็นการเปิดพื้นที่ให้ฝึกค้าขาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ วางแผนการปลูกเพื่อสร้างความต่อเนื่องของผลผลิตให้ไม่ซ้ำกัน และที่สำคัญพื้นที่ตลาดจริงใจ จะทำให้พวกเขาได้เห็นประโยชน์ของการค้าขาย หัวใจการค้าขาย และการลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตนเอง  ซึ่งน่าภูมิใจที่เราได้เห็นคนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย มาลองขายสินค้าด้วยตนเองและถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลาน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และผลผลิตที่นำมาจำหน่ายนั้นมีจุดแข็งเน้นเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยเรามีสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ที่มีห้องแล็บสำหรับตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ความมีพลังเรื่องเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ชัดเจนขึ้น แล้วผมเชื่อว่าคนสุรินทร์มีความรัก ความสามัคคีกันค่อนข้างดี  ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สุรินทร์ จึงเป็นโมเดลต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรและภาคประชาชน เป็นความภูมิใจร่วมกันของทุกคน และเมื่อชาวบ้านแข็งแรงแล้ว แผนต่อไปก็จะดูเรื่องการรวมกลุ่มสหกรณ์ เรื่องการตลาด เรื่องแบรนด์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีต่อไปครับ”

            นางสาวเมทินีกล่าวเสริมว่า ยังมีแผนพัฒนาตลาดจริงใจ Farmers’ Market  ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการตลาดแก่เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการผลิตพืชผักที่มีมูลค่าสูง เป็นที่ต้องการของตลาดในวงกว้าง และพืชผักอินทรีย์เพื่อผลดีทั้งตัวเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค พร้อมสนับสนุนด้านการขนส่งสินค้าผ่านโครงการ “รับซื้อสินค้าตรงจากเกษตรกรและชุมชน บริหารการขนส่งผ่านเครือข่ายรถส่งสินค้า (Backhaul)” ซึ่งใช้จุดแข็งด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยเกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง นำสินค้าท้องถิ่นประจำแต่ละชุมชนมาจำหน่ายในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อ สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โมเดลต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไทย ผ่านมาตรการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ เติบโตอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมการทำธุรกิจในรูปแบบค้าปลีกสมัยใหม่ อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยแต่ละจังหวัด พร้อมช่วยเหลือการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของกลุ่มเซ็นทรัลที่ต้องการเห็นภาคการเกษตรที่เข้มแข็งและพี่น้องเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาดจริงใจ Farmers’ Market  

นายโฆษิต  แสวงสุข ประธานกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารพืชผักบ้านสำโรง ซึ่งปัจจุบันยกระดับศักยภาพของกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด แต่เดิมเกษตรกรในพื้นที่กว่า 80 ครัวเรือน ประสบปัยหาราคาผลผลิตตกต่ำ ในปี 2558 จึงได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อทำการเกษตรปลอดสารจนสามารถพลิกฟื้นแปลงเกษตรกว่า 45 ไร่ปลูกพืชผักที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน) และนำมาขายในชุมชน ร้านอาหาร โรงเรียนในจังหวัด จนกระทั่งสถานการณ์โควิด -19 เมื่อสถานที่ที่เคยส่งต้องปิดชั่วคราวทำให้ผลผลิตไม่มีช่องทางระบาย จนกระทั่งได้รับโอกาสจากท็อปส์ มาร์เก็ต สุรินทร์ เปิดพื้นที่พิเศษให้นำสินค้ามาจำหน่าย และล่าสุดคือการเปิดตลาดจริงใจ Farmers’Market ซึ่งเป็นตลาดชุมชนถาวร ทำให้สมาชิกในกลุ่มดีใจมากเพราะจะได้มีช่องทางที่ดีขายสินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรงและ ตั้งเป้าภายในระยะเวลา 5 ปีตำบลหนองสนิทจะเป็นพื้นที่ปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล และจะสามารถส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในร้านท็อปส์สาขาอื่นๆ อีกด้วย

อารีย์ เฉลยสุข เจ้าของสวน Wild Rabbit  อดีตข้าราชการผู้บริหารเรือนจำ ทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสารมานานกว่า 20 ปี บนพื้นที่ 200 ไร่ รู้สึกดีใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้นำสินค้าเข้ามาขายในห้าง เป็นช่องทางใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนขอบคุณท็อปส์ที่เปิดโอกาสเพราะได้ช่วยเหลือสมาชิกในไร่อีกมากมาย อยากให้คนในจังหวัดได้บริโภคของดีในจังหวัดตนเองสำหรับผลผลิตไฮไลท์ของสวนคือทุเรียนหมอนทองทองผาภูมิอินทรีย์ จุดเด่นคือเนื้อละเอียด กลิ่นไม่ฉุน แก๊สน้อย รสชาติหวานมัน และเงาะทองผาภูมิ ลักษณะพิเศษคือลูกไม่ใหญ่ มีความกรอบ หวาน ไม่มีน้ำแฉะ ใครชิมต้องติดใจ เนื่องจากดินบนพื้นที่ทองผาภูมิจะมีโปแทสเซียมสูง จึงทำให้ผลไม้ทุกชนิดมีความอร่อย และน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวศรี เป็นน้ำที่มาจากธรรมชาติล้วนๆ และมี มะนาวเลม่อน สามารถทานเปลือกได้ ไม่ขม รสชาติไม่เปรี้ยวจัด ซึ่งท็อปส์จะนำไปจำหน่ายในสาขาอื่น ๆ ด้วย

จันทร์แรม พุทธเสน เจ้าของไร่ธัญวลัย ต.ห้วยกระเจ้า อ.ห้วยกระเจ้า กล่าวว่า “เมื่อก่อนเป็นพนักงานบริษัทแต่เมื่อคุณพ่อมีปัญหาด้านสุขภาพจึงกลับมาประกอบอาชีพทางการเกษตร และดูแลพ่อแม่ ซึ่งปัจจุบันได้ทำการเกษตรมาแล้ว 4 ปี มีพื้นที่ 12 ไร่ ผลผลิตที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ไร่คือ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่เป็ดอินทรีย์ ของเราจะแตกต่างจากที่อื่นคือเราใช้วัตถุดิบอินทรีย์ทั้งหมดมาเป็นอาหารไก่, เป็ด ไม่ใช้สารเร่งสี และผลผลิตอีกอย่างคือบัตเตอร์นัท ความเด่นคือมีรสชาติมัน เนื้อแน่นหนึบ ไม่แข็ง สามารถนำไปประกอบอาหาร หรือทำขนมก็อร่อย การที่เรานำผลผลิตมาขายที่ตลาดจริงใจก็จะทำให้ไร่ธัญวลัยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะและทำให้เรามีช่องทางการขายที่ดีขึ้นอีกด้วย”

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts