ธนาคารออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2561 มอบ “กระปุกออมสินต่อยอดความมั่งคั่ง” เมื่อฝากด้วยตัวเอง 500 บาทขึ้นไป

วันนี้ (31 ตุลาคม 2561) ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันออมแห่งชาติประจำปี 2561 ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของการประหยัดอดออม โดยปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “ต่อยอดการออมอย่างยั่งยืน” มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีถือเป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม โดยธนาคารออมสินในฐานะที่เป็นสถาบันเพื่อการออม ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการออมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นการออมในวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี รวมถึงได้จัดกิจกรรมในวันออมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ปีนี้มีกิจกรรมสำคัญคือการจัดทำของที่ระลึกชิ้นพิเศษที่คู่กับกิจกรรมวันออมเป็นประจำทุกปี คือ กระปุกออมสิน ซึ่งในปีนี้เป็น “กระปุกออมสินต่อยอดความมั่งคั่ง” มอบให้ผู้ฝากเงินด้วยตัวเองหรือเปิดบัญชีใหม่ (ยกเว้นเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว) ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน ได้จัดนิทรรศการเล่าเรื่องการออมในประเทศไทย ประวัติภารกิจการปลูกฝังการออมเงินของธนาคารออมสิน พัฒนาการรูปแบบการออมเงิน แนะนำเคล็ดลับการออม การปลูกฝังการออมเพื่อโอกาสต่างๆ เช่น ออมเพื่อการศึกษา ออมเพื่อวัยเกษียณ ออมเพื่อสุขภาพ ออมเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น มีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึก มีการจัดพิธีมอบรางวัลการออมดีเด่นแก่ผู้มีวินัยทางการเงิน ธนาคารโรงเรียนต้นแบบประจำปี 2560 รวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร กองทัพบก กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย ทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กองทัพบก ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคคลและหน่วยงานดังกล่าว ในการสร้างวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป และปีนี้พิเศษยิ่งขึ้น เพราะมิสไทยแลนด์เวิลด์และรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ทั้ง 4 คน ในฐานะทูตส่งเสริมการออม จะมาร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการออมที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีอีก 1 โครงการสำคัญที่ธนาคารออมสินได้จัดขึ้นล่าสุด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการออมได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดช่องทางให้เด็กอายุ 7-20 ปี ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านทางร้านสะดวกซื้อ 7-11 (เซเว่น-อีเลฟเว่น) ที่มีกว่า 13,000 ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มเปิดรับฝากในวันออมแห่งชาตินี้เป็นต้นไป

“วันออมโลก หรือ World Thrift Day เป็นวันที่นานาประเทศนิยมเป็นสากล โดยถือเอาวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมสินโลก ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในการประชุมที่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อค.ศ.1924 หรือ พ.ศ.2467 เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการออม ต่อมาใน ค.ศ.1996 หรือ พ.ศ.2539 องค์การสหประชาชาติ ได้เฉลิมฉลอง 50 ปี สถาบันธนาคารอมสินโลกและกลุ่มธนาคารทั่วทั้งยุโรปจึงได้ประกาศให้วันที่ 31 ตุลาคม เป็นวันแห่งการประหยัดและออมโลก เพื่อปลูกฝังค่านิยมและนิสัยรักการออม อันเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ”ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด

On Trend

Related Posts