นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 29 – 2/2563

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 29 – 2/2563 โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม  ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการระบบตั๋วร่วม ในระยะเร่งด่วนในการพัฒนาให้บัตรแมงมุม บัตร MRT Plus ของ รฟม. และบัตร Rabbit ของ BTS สามารถใช้งานร่วมกันได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้ BTS รฟม. และ BEM หาข้อสรุปเรื่องแหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบและการดำเนินการ รวมถึงหาข้อสรุปการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non 3 Disclosure agreement: NDA) โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

On Trend

Related Posts