บอร์ด ทอท.เห็นชอบเดินหน้างานจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ต่อไป

224 views

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้รายงานความคืบหน้ากรณีที่บริษัท แสปน คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางพร้อมทั้งขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราว โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการ ทอท.ระงับการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบผู้ชนะการประกวดแบบ และราคา ซึ่งศาลปกครองได้มีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ระงับการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบให้ผู้ชนะการประกวดราคารับจ้างสำรวจออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้มีการงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ต่อไป พร้อมชี้แจงว่ากระบวนการพิจารณาด้านการออกแบบ คณะกรรมการจะต้องมีสถาปนิกเกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการจัดหาพัสดุงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.
มีจำนวนกรรมการ 5 ท่าน ซึ่ง 1 ใน 5 ท่านเป็นผู้แทนจากสมาคมสถาปนิกสยาม โดยท่านได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่างๆ เข้าร่วมให้ความเห็นทางวิชาการในการประเมินคะแนนของผู้เข้าร่วมประกวดแบบ นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการณ์จากสภาสถาปนิกอีก 2 ท่านเข้าร่วม รวมถึงผู้แทนจากข้อตกลงคุณธรรม (integrity pact) จำนวน 4 ท่านมาสังเกตการณ์ตลอดการนำเสนอแบบ โดยผลของการให้คะแนนของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดแบบได้คะแนน 94.5 คะแนน สูงเกินระดับ 80 คะแนน ที่ ทอท.ตั้งเกณฑ์ไว้ และไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ อย่างไรก็ตาม การประกวดแบบดังกล่าว เป็นเพียง Conceptual Design ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้า ทำสัญญากับ ทอท.จะต้องปรับแบบตามข้อเสนอแนะและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ ทอท. โดยแบบดังกล่าวจะต้องถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย ทอท.คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างสำรวจออกแบบฯ ได้ภายในเดือนกันยายน 2561 และดำเนินการออกแบบก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 10 เดือน เพื่อ ทอท.จะนำแบบไปประมูลงานก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปลายปี 2562 และแล้วเสร็จในปลายปี 2564 เมื่อการก่อสร้าง แล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทสภ.ได้อีก 30 ล้านคนต่อปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories