ประชุมร่วม ก.อุตฯ – ก.ทรัพย์ฯ ผลักดันความร่วมมือพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

98 views

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ กระทรวงทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ตรงกันนำไปสู่การปฏิบัคิที่ได้ผลตรงจุด
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานร่วมการประชุมหารือประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ นายอภิจิณ โชติกเสถียร นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยได้มีการหยิบยกประเด็นหารือที่สำคัญๆ ที่จะขับเคลื่อนและประเด็นขอรับการสนับสนุนภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่
1.การผลักดัน ”ศูนย์เฝ้าระวังแบบทันสมัย” 6 ศูนย์ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ราชบุรี ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี
2.การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งจะมีการผลักดันให้เกิดการตั้งโรงงานตัดหรือแปรรูปไม้ไผ่ ซึ่งจะเป็นการกระจายป่าไผ่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจได้ไปในตัว
3.การทำเหมืองแร่และการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่อย่างยั่งยืน
4.การจัดเก็บข้อมูลโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ ซึ่งจะผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน เช่น ข้อมูลคุณภาพน้ำที่ออกจากโรงงาน เป็นต้น
5.การกำหนดหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่ง สมอ.ได้กำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยไปแล้วกว่า 70 เรื่อง
6.การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมให้เหลือ 20-25% ภายในปี 2010 โดยเป็นการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน

“กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอขอตั้งงบประมาณโครงการที่หน่วยงานในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการเร่งรัดดำเนินการโครงการภายใต้แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC พ.ศ.2561-2564) ที่จะช่วยกันกำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีการดำเนินการในแนวคิดการสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งมีการพัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่กับชุมชนอย่างผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ได้เสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์มลพิษต่ำ โดยเสนอให้มีการกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ขนาดเล็ก/ใหญ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 6 ภายในปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมหนึ่งปี และพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายรายให้ความสนใจในแนวทางนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือมาตรการการแก้ปัญหาอ้อยไฟใหม้ ที่ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด(สอจ.) ทำงานร่วมกับทรัพยากรจังหวัด (ทส.) โดยใช้แรงจูงใจมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกษตรกร /ผู้ประกอบการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาอ้อยไฟไหม้ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

สำหรับประเด็นแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่มีกำลังการผลิตน้อยกว่า 50 แรงม้า ซึ่งแม้จะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ใน พรบ. โรงงานฉบับใหม่ แต่ก็จะมี พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำกับอยู่

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories