ผงาดสมัย 2 มติบอร์ด ธอส. ตั้ง ฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

449 views

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วาระที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : ฉัตรชัย ศิริไล

อายุ : 48 ปี (พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)

การศึกษา : – ปริญญาโท (Master of Computer Science) จาก Syracuse University, New York, USA

(นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1)

 • ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี 2539 – ปัจจุบัน)

· ผู้อำนวยการฝ่าย วิเคราะห์การตลาด / สำนักกรรมการผู้จัดการ

· ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร / สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ

· รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ

· กรรมการผู้จัดการ

ผลงานการบริหารงานที่สำคัญในวาระที่ 1 (4 พ.ค. 2559 – 3 พ.ค. 2563)

· โครงการบ้านล้านหลัง

· โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

· ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงกว่า 2 แสนล้านบาทได้เป็นครั้งแรกในรอบ 65 ปี เมื่อปี 2561 และ 2562

· พัฒนาระบบงานหลัก GHB System

· ปรับปรุงช่องทาง Digital Service และโครงการ Payment Gateway อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วย

 • Application : GHB ALL
 • Application : GHBank Smart NPA
 • Application : GHBank Smart Booth
 • GHB Mobile Deposit : เครื่องฝากเงินประชารัฐ
 • เครื่องชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ LRM
 • เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด QR Non Cash Payment

· แก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลให้จำหน่ายสลากออมทรัพย์ได้

· ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและรางวัลจากสลากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

· รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561

· รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
 • รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
 • รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ

· รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม
 • รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งมอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ
 • รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

· รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards) ธอส. ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ที่ 99.06 คะแนน (คะแนนประเมินสูงสุด
อันดับ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560 – 2562)

· รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) ประจำปี 2562

การศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ

· Pacific Rim Bankers Program : University of Washington , USA

· International Housing Finance Program : Wharton School , University of Pennsylvania

· โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง : เคมบริดจ์ – ธรรมศาสตร์

· Senior Executive Program (SEP) : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ (SEP 24)

· การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 7

· หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 6 (TEPCoT 6)

· หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 (LSP 1)

· หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 (ปปร.19)

· หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)

· หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 (บยส. 23)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

· ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

· รองประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories