พณ. เตรียมชงประกาศห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่าน “สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์”

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 และ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมเห็นควรปรับปรุงมาตรการห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านแดน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เช่น ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS Agreement) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. …. แล้ว

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ศึกษาเนื้อหา และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการออกกฎหมาย กรมการค้าต่างประเทศจึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ DFT Call Center สายด่วน 1385 หรือ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 02-547-5121


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories