พพ. ลง​พื้นที่​ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นกรณีพิเศษแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ

นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า
ได้ลงพื้นที่พบปะและตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นกรณีพิเศษแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ได้อนุมัติหลักการเพื่อจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นกรณีพิเศษแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฯ จำนวน 394 ราย วงเงิน 177,755,320 บาท  และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นกรณีพิเศษแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนผู้แทนจาก พพ. ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลการจ่ายเงินและจำนวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติในที่ประชุมกำหนดให้จ่ายเงินแก่ประชาชนดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562

โครงการไฟฟ้าพลังน้าห้วยประทาว พพ. ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ ใน ปี 2531 เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า และการชลประทาน ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน เกิดการใช้ประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ กว่าปีละ 18.41 ล้านหน่วย ช่วยประหยัดเงินจากการนำเข้าพลังงานปีละ 25 ล้านบาท เกิดผลประโยชน์ด้านชลประทาน ที่สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรกว่า 27,000 ไร่ ให้ชาวชัยภูมิ และพืนที่ใกล้เคียง ได้ใช้พลังงานสะอาด การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชน

On Trend

Related Posts