“พัฒนาศักยภาพ เร่งขีดความสามารถ เพิ่มมูลค่าการส่งออก – นำเข้า ผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน-เชียงของ”

313 views

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้กำกับดูแลการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ ลงพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือพาณิชย์เชียงของ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาครัฐและเอกชน โดยท่านรัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบาย สรุปได้ดังนี้

?ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน

1 จัดหาเครื่องมือทุ่นแรง เช่น เครน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการขนถ่ายสินค้า โดยในเบื้องต้นให้ใช้วิธีการเช่า ก่อนดำเนินการจัดหาเป็นการถาวรต่อไป

2 ให้การท่าเรือฯ พิจารณาหาแนวทางเพิ่มรายได้ของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3 ประสานภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัดเชียงราย ในการเชิญชวนนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเพื่อนบ้านที่สนใจ ร่วมลงทุนในการพัฒนาท่าเรือฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ

4 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเพิ่มประเภทของสินค้า และมูลค่าการนำเข้า – ส่งออก ให้มากขึ้น รวมทั้ง หาทางแก้ไขปัญหา ขั้นตอน หรือลดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการค้าระหว่างกัน

5 ร่วมหารือกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจนำเข้า – ส่งออก เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ตั้งคณะทำงานร่วมระดับจังหวัด

6 ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสรรพสามิตร เป็นต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ประกอบการ

?ท่าเรือพาณิชย์เชียงของ

1 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ นำระบบเชื่อมโยงโลจิสติกส์มาสนับสนุนการดำเนินการ

2 เร่งหารือกับภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประเภทของสินค้า เนื่องจากการขนส่งทางเรือมีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งประเภทอื่น

3 ใช้พื้นที่ของท่าเรือเชียงของในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยว เพื่อให้มีการเพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

?ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง มีความพร้อมหลายด้าน ทั้งด้านการค้าการลงทุน และโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจชายแดน จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่ทุกฝ่ายควรเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดควบคู่ เพื่อนำรายได้เข้ามาภายในจังหวัดมากยิ่งขึ้น

*ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมในการประชุม ประกอบด้วย

1.ท่านภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

2.ท่านนายอำเภอเชียงแสน

3.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การท่าเรือฯ

4.กรมเจ้าท่า

5.กรมศุลกากร

6.กรมควบคุมโรค

7.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

8.หอการค้าจังหวัดเชียงราย

9.หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเชียงแสน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories