พาณิชย์ จัดสัมนา ยกระดับธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี ABCDE สร้างเครือข่ายการค้าการศึกษา

238 views

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนค.) จัดสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยี ABCDE กับธุรกิจยุคใหม่” ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ Glowfish (Co-Working Space) อาคารสาทรธานี 2 กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ นำเสนอกรณีตัวอย่างของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ABCDE (A คือ AI/ปัญญาประดิษฐ์, B คือ บล็อกเชน, Cคือ เทคโนโลยีคลาวด์, D คือ บิ๊กดาต้า, และ E คือ E-Business/การดำเนินธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) มายกระดับและปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ และไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมากมาย เนื่องจากมีแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการต่อยอดสำหรับคนตัวเล็กหรือผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งการสัมมนาฯ จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา โดยในงานสัมมนานี้ จะเน้นธุรกิจชีวภาพ (Bio 4.0) และธุรกิจบริการ (Service 4.0) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพ ผลประโยชน์และเม็ดเงินส่วนใหญ่ตกกับคนไทยและธุรกิจไทย เพื่อนำไปสู่การสร้างสินค้าและบริการมูลค่าสูง และมีรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงธุรกิจไทยสู่ระดับสากล

การเสวนา Bio 4.0

การเสวนาช่วงเกษตรสมัยใหม่ มีความหลากหลายของธุรกิจชีวภาพทั้งสินค้าเกษตรโภคภัณฑ์ สินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่ 1. คุณมานพ แก้วโกย CEO จากเนเจอร์ฟู้ดโปรดักส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จะมาเล่าเรื่องธุรกิจส่งออกข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม ทำอย่างไรและได้เม็ดเงินเข้ากระเป๋าหรือไม่ กับความสุขที่ได้เห็นเกษตรกรยิ้ม 2. คุณพล คุณดิลกกาญจน์ CEO แห่ง The Bricket ธุรกิจจิ้งหรีดช่วยชาติ ด้วยนวัตกรรม ช่วยอย่างไรใช้เทคโนโลยีอะไร และผู้ประกอบการที่สนใจจะนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ 3. ภญ.วันทณีย์ เสนาคุณ CEO จากวันเวนเชอร์ ธุรกิจสติ๊กเกอร์กันยุงและแก้หวัดจากสมุนไพร และแนวคิดในการใช้ Big Data เพื่อยกระดับการผลิตและการทำตลาด 4. ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ผู้มีบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจฐานเทคโนโลยี และ 5. ดร.ศิวัฒน์ สายบัว นายกสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

การเสวนา Service 4.0

การเสวนาช่วงบริการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจบริการ โดยเวทีเสวนามีความหลากหลายของธุรกิจทั้งบริการสุขภาพ ดิจิทัลคอนเทนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.นพ.ปณต ประพันธศิลป์ ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม See Doctor Now ไปหาคุณหมอผ่านแพลตฟอร์มไม่ต้องรอคิว และนั่งคุยกับคุณหมอจากห้องนอนของเรา 2. คุณวัชรพงษ์ พจนีย์นนท์ ผู้บริหาร Ookbee นักเรียนและนักศึกษาหาเงินได้อย่างไรจากแพลตฟอร์มนี้ การเป็นนักเขียน E-Book สร้างรายได้ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน 3. ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย CEO แห่ง SYNAPES ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกล้องวงจรปิด โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อดูพฤติกรรมลูกค้าภายในร้าน สายตาผู้ซื้อมองไปที่ไหน สินค้าชนิดไหนได้รับความสนใจและถูกหยิบจับบ่อยครั้ง 4. ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก และ 5. ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจรายเล็ก ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ABCDE กับการประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่ ใช้เทคโนโลยียกระดับธุรกิจให้ก้าวกระโดดและแข่งขันได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ทั้งนี้ วิทยากรจะร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ตลอดจนแนวทางในการนำเทคโนโลยี ABCDE มาปรับใช้กับธุรกิจ รวมทั้งผู้เข้าร่วมเสวนาสามารถนำเสนอประเด็นที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจไทยให้เข้มแข็งต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories