รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (นายสมคิดฯ) ตรวจเยี่ยม รับฟังผลการดำเนินงานและโครงการ สำคัญของกระทรวงดิจิทัลฯ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและรับฟังนโยบายด้านเศรษฐกิจการปฏิบัติราชการของรัฐบาล และกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมเปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง นโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในโอกาสนี้

ส่วนนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สอดคล้องกับการดำเนินของกระทรวง ดิจิทัลฯ ประกอบด้วย 4 ข้อ ได้แก่

  • 1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มรายได้ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร คนในพื้นที่ห่างไกล มีการนำ e-Commerce เข้ามาสนับสนุน
  • 2. วางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัย ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเร่งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกลกับประชาชน
  • 3. เตรียมคนไทยให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล ส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รู้เท่าทันภัยออนไลน์และ
  • 4. พัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัลโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเร่งส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

นายพุทธิพงษ์ฯ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ มีความตั้งใจและเตรียมพร้อมในการทำงานตามนโยบายของ รัฐบาลด้านเศรษฐกิจ โดยได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัยให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ รวมถึงได้ วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัล และเพื่อดึงดูดการลงทุนด้าน ดิจิทัล ตลอดจนได้เร่งรัดให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big-Data) เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มฐานราก เกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย คนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

“นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและจัดการภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และตั้งใจดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ ตามที่ได้กล่าวมา ยกตัวอย่าง เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอีกทั้งเมื่อรวมกับความต้องการใช้งานContentจากผู้ใช้บริการในประเทศไทย จะทำให้ความต้องการเข้าถึง Content ต่างๆ รวมสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจในการลงทุนมีการต้ัง ฐานข้อมูลของ Content Provider สำคัญๆ อาทิ Facebook, Google ในประเทศไทยมากขึ้น ทำให้ประเทศไทย พัฒนาขีดความสามารถขึ้นเป็น ASEAN Digital Hub ที่สำคัญในภูมิภาค” นายพุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ “ยังได้เน้นย้าถึงนโยบายซึ่งอยากให้กระทรวงดิจิทัลฯ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญเติบโตภายใต้รัฐบาลใหม่ในระบบรัฐสภานั้น ภารกิจด้านเศรษฐกิจทั้งภายใน และ ระหว่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจที่ กำลังเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผมมองว่าประเทศไทยกาหนดอนาคตทาง เศรษฐกิจ ทั้งเชิงรุก และเชิงรับที่สามารถฝ่าฟันความเสี่ยง และสร้างโอกาส ให้แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ให้เกิด ประสิทธิผลอย่างเต็มที่”

ท้ายนี้ ขอให้มุ่งการพัฒนากาลังคนดิจิทัลรองรับ EEC ขอให้เร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ปี 2561-2565) ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการที่สาคัญ จำนวน 8 แผนงาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่ม Digital Infrastructure ซึ่ง ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานท่อ เสา สาย (smart-Pole) แผนงาน ASEAN Digital Hub แผนงาน Advanced Big Data, Cloud and Data Center แผนงาน Infra for IoT และแผนงาน 5G Test BED and Infra 2) กลุ่ม Digital Application & Innovation ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน Digital Park Thailand & IoT Institute แผนงาน IoT Smart City และแผนงาน Automated Postal Distribution Center ซึ่งแผนดังกล่าวมี ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2561 – 2565)

On Trend

Related Posts