สถาบันการบินพลเรือน ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย

293 views

สบพ. ในฐานะสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้เห็นชอบร่วมกันกับ ทอท. ในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยก่อนหน้านี้ สบพ. และ ทอท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน มาแล้ว 2 ระยะ เริ่มตั้งแต่ปี 2556

โดยระยะแรก (ปีงบประมาณ 2556 – 2558) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management) สาขานิรภัยการบิน (Aviation Safety) และสาขาการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Aviation Security) และระยะสอง (ปีงบประมาณ 2559 – 2561) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน (แก้ไขเพิ่มเติม) 3 สาขา ได้แก่ Aviation Technology and Innovation, Aviation Safety and Security และ Air Transport Management

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) ใน3 สาขา ได้แก่ สาขานิรภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Aviation Safety and Security) สาขาการบริหารจัดการสนามบิน (Airport Management) และสาขาการจัดการการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Management) ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการใช้ทรัพยากรและในการมุ่งสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ เพื่อนำเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน เเละเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการบิน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการบินในภูมิภาค อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories