สศอ.นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติก

510 views

นายอดิทัต วะสีนนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ. ได้ร่วมกับสถาบันพลาสติกนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) มาปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกโดยคำนึงถึง3 ด้านหลักคือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตการบริโภคการจัดการของเสียและการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต(ITC) ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อผลักดันผู้ประกอบการรีไซเคิลให้ดำเนินธุรกิจตามหลักวิชาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจ สร้างCircular Enterprises/Startups เช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนานและเอื้อต่อการนำไปรีไซเคิลได้ง่ายการนำวัสดุจากการรีไซเคิลวัสดุชีวภาพและวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมดมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับกระทรวงการคลังจัดทำมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยผู้ซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะได้รับลดหย่อนภาษี1.25 เท่าเป็นระยะเวลา3 ปีตั้งแต่1 มกราคม2562-31 ธันวาคม2564 และได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายFactory 4.0 เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่การปฏิบัติตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการทางธุรกิจ

ทั้งนี้สหภาพยุโรป(EU) ได้ประกาศใช้“2018 Circular Economy Action Package” ครอบคลุมเป้าหมายและนโยบายในการลดขยะพลาสติกการลดการฝังกลบขยะและเพิ่มปริมาณการรีไซเคิลสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกผลักดันอย่างจริงจังทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจทั่วโลกส่งผลให้การส่งออกสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทยไปยังEU อาจได้รับผลกระทบเช่นกันดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและปรับเปลี่ยนธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories