ส.อ.ท. ตั้งเป้าปี 63 ผลิตรถยนต์ 2 ล้านคัน ร่วง 0.68%

115 views

ปี 2562 ผลิตรถยนต์ 2,013,710 คัน น้อยกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 7.1
ขายในประเทศ 1,007,552 คัน น้อยกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 3.3
ส่งออก 1,054,103 คัน น้อยกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 7.59

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้

การผลิต
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2562 มีทั้งสิ้น 134,208 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 20.75 จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกที่ลดลงร้อยละ 32.96 และ 15.35 ตามลำดับ เพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากสงครามการค้า และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ลดลงร้อยละ 13.2 และ 23.92 ตามลำดับ และลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 12.9
จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,013,710 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 7.1 แต่มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 2,000,000 คัน จำนวน 13,710 คัน
รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2562 ผลิตได้ 51,981 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 22.94
ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 มีจำนวน 804,340 คัน เท่ากับร้อยละ 39.94 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 9.07
รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนธันวาคม 2562 ผลิตได้ 2 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 94.12 รวมเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ผลิตได้ 259 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 51.04
รถยนต์บรรทุก เดือนธันวาคม 2562 ผลิตได้ทั้งหมด 82,225 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 19.28 และตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,209,111 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 5.73
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2562 ผลิตได้ทั้งหมด 80,032 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 19.4 และตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,178,026 คัน เท่ากับร้อยละ 58.5 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 5.79 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 331,917 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 6.8
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 693,424 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 2.77
• รถกระบะ PPV 152,685 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 15.72

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน – มากกว่า 10 ตัน เดือนธันวาคม 2562 ผลิตได้ 2,193 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 14.83 รวมเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ผลิตได้ 31,085 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 3.08

ผลิตเพื่อส่งออก
เดือนธันวาคม 2562 ผลิตได้ 66,620 คัน เท่ากับร้อยละ 49.64 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 22.18 ส่วนเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 1,037,164 คัน เท่ากับร้อยละ 51.51 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2561 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.24
รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2562 ผลิตเพื่อการส่งออก 22,275 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 32.96 และตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 348,174 คัน เท่ากับร้อยละ 43.29 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 16.34
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2562 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 44,345 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 15.35 และตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 688,990 คัน เท่ากับร้อยละ 58.49 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 5.17 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 80,890 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 6.23
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 514,163 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 2.66
• รถกระบะ PPV 93,937 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 16.17

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือนธันวาคม 2562 ผลิตได้ 67,588 คัน เท่ากับร้อยละ 50.36 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 19.29 และเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ผลิตได้ 976,546 คัน เท่ากับร้อยละ 48.49 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 4.72
รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2562 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 29,706 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 13.2 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ผลิตได้ 456,166 คัน เท่ากับร้อยละ 56.71 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 แล้ว ลดลงร้อยละ 2.62
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2562 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 35,687 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 23.92 และตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 489,036 คัน เท่ากับร้อยละ 41.51 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 6.66 ซึ่งแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 251,027 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 6.98
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 179,261 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 3.08
• รถกระบะ PPV 58,748 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 15

รถจักรยานยนต์
เดือนธันวาคม 2562 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 218,715 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 7.22 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 158,839 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.75 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 59,876 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.48
ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,533,269 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1.74 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,948,480 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 5.55 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 584,789 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 13.53

ยอดขาย
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 89,285 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 21.4 ยอดขายภายในประเทศลดลงจากการเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ ประกอบกับเป็นช่วงเปลี่ยนรุ่นรถยนต์นั่งอีโคคาร์หลายบริษัทและเปลี่ยนรุ่นรถกระบะในบางบริษัท แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ12.6 โดยมียอดจองรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 37,489 คัน
ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 113,615 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 17.3 และลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 16.1
ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 รถยนต์มียอดขาย 1,007,552 คัน ลดลงจากปี 2561 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 3.3 แต่มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 1,000,000 คัน จำนวน 7,552 คัน ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,718,587 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 3.9

การส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป
เดือนธันวาคม 2562 ส่งออกได้ 72,265 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 24.26 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ส่งออกชะลอตัวลงจากสงครามการค้า มีมูลค่าการส่งออก 37,595.95 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 20.58
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,659.64 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 15.66
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 14,062.45 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 26.28
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,029.59 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 2.46
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนธันวาคม 2562 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 56,347.63 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 21.35

เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,054,103 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2561 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 7.59 แต่มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 1,000,000 คัน จำนวน 54,103 คัน มีมูลค่าการส่งออก 545,967.56 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 8.21
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 31,997.72 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 14.04
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 183,859.59 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 17.59
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 24,120.20 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 10.47

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 785,945.07 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 10.9

รถจักรยานยนต์
เดือนธันวาคม 2562 มีจำนวนส่งออก 97,156 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 3.89 โดยมีมูลค่า 7,121.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 6.72

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 70.27 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 43.64
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 106.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 26.27

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 7,298.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 6.05

เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 948,839 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.06 โดยมีมูลค่า 69,932.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 13.43

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 2,519.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 22.71
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,520.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.57

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 73,972.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ร้อยละ 11.55

เดือนธันวาคม 2562 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 63,646.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 18.95
เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 859,917.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.33

**———————————————————**

 

ปี พ.ศ.2563 เป้าผลิตรถยนต์ 2,000,000 คัน ลดลงร้อยละ 0.68
เป้าผลิตรถจักรยานยนต์ 2,100,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.78

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ.2563 โดยแยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ดังนี้

รถยนต์
ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2563 ประมาณ 2,000,000 คัน น้อยกว่าปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีจำนวน 2,013,710 คัน ลดลง 13,710 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.68 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด
• ผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 1,000,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,037,164 คัน เป็นจำนวน 37,164 คัน หรือลดลงร้อยละ 3.58 เพราะยังกังวลเรื่องสงครามการค้าที่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะยุติ ค่าเงินบาทแข็ง รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศในบางภูมิภาค
• ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 1,000,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 976,546 คัน เป็นจำนวน 23,454 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เพราะการผลิตรถอีโคคาร์รุ่นใหม่ของหลายบริษัทเ

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories