เดือนสิงหาคม 2562 ผลิตรถยนต์ 166,361 คัน ลดลงร้อยละ 8.21 ขายในประเทศ 80,838 คัน ลดลงร้อยละ 6.9 ส่งออก 81,549 คัน ลดลงร้อยละ 20.45

160 views

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนสิงหาคม 2562 ดังต่อไปนี้

การผลิต
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2562 มีทั้งสิ้น 166,361 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 8.21 จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกที่ลดลงร้อยละ 19.97 และ 10.14 ตามลำดับ และผลิตรถยนต์นั่งเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ลดลงร้อยละ 6.08 และลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 2.63
จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,403,153 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 1.25
รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2562 ผลิตได้ 66,938 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 12.4
ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 มีจำนวน 561,264 คัน เท่ากับร้อยละ 40 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 4.21
รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนสิงหาคม 2562 ผลิตได้ 3 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 94.64 รวมเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ผลิตได้ 236 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 18.06
รถยนต์บรรทุก เดือนสิงหาคม 2562 ผลิตได้ทั้งหมด 99,420 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 5.11 และตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 841,653 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 0.83
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2562 ผลิตได้ทั้งหมด 96,499 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 5.27 และตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 820,635 คัน เท่ากับร้อยละ 58.49 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 0.92 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 230,849 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 1.91
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 485,624 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 4.56
• รถกระบะ PPV 104,162 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 14.73

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน – มากกว่า 10 ตัน เดือนสิงหาคม 2562 ผลิตได้ 2,921 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 0.48 รวมเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ผลิตได้ 21,018 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 2.66

ผลิตเพื่อส่งออก
เดือนสิงหาคม 2562 ผลิตได้ 83,340 คัน เท่ากับร้อยละ 50.1 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 13.68 ส่วนเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 723,834 คัน เท่ากับ ร้อยละ 51.59 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2561 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 5.39
รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2562 ผลิตเพื่อการส่งออก 27,808 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 19.97 และตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 247,915 คัน เท่ากับร้อยละ 44.17 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 11.07
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2562 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 55,532 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 10.14 และตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 475,919 คัน เท่ากับร้อยละ 58 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 2.13 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 55,481 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 6.81
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 360,362 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 3.58
• รถกระบะ PPV 60,076 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 23.8

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือนสิงหาคม 2562 ผลิตได้ 83,021 คัน เท่ากับร้อยละ 49.9 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 1.97 และเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ผลิตได้ 679,319 คัน เท่ากับร้อยละ 48.41 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 3.57
รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2562 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 39,130 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 6.08 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ผลิตได้ 313,349 คัน เท่ากับร้อยละ 55.83 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.02
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2562 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 40,967 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 2.26 และตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 344,716 คัน เท่ากับร้อยละ 42.01 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 5.46 ซึ่งแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 175,368 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 5.02
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 125,262 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 7.47
• รถกระบะ PPV 44,086 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 1.76

รถจักรยานยนต์
เดือนสิงหาคม 2562 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 198,803 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 4.51 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 156,488 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.32 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 42,315 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 18.83
ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,654,487 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4.22 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,287,957 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7.46 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 366,530 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9.21

ยอดขาย
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนสิงหาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 80,838 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 6.9 ยอดขายภายในประเทศลดลง จากการเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ และลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 0.3
ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 149,421 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 4.7 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2562 ร้อยละ 0.47
ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 รถยนต์มียอดขาย 685,652 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.2 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,191,990 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 2.7

การส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป
เดือนสิงหาคม 2562 ส่งออกได้ 81,549 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 20.45 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเพราะสงครามการค้า มีมูลค่าการส่งออก 45,694.98 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 18
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,550.69 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 19.26
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 14,764.63 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 24.96
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,125.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 4.34
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนสิงหาคม 2562 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 65,135.88 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 19.18

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 723,561 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2561 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.12 มีมูลค่าการส่งออก 371,229.70 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 6.37
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 21,779.19 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 15.12
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 127,007.14 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 13.05
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 16,357.25 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 13.44

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 536,373.28 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 8.64

 

รถจักรยานยนต์
เดือนสิงหาคม 2562 มีจำนวนส่งออก 76,762 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 18.92 โดยมีมูลค่า 6,153.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 27.86

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 208.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 9.23
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 152.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 15.19

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 6,513.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 26.84

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 643,290 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10.47 โดยมีมูลค่า 48,025.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 20.92

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,819.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 22
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 978.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 50,823.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ร้อยละ 18.22

เดือนสิงหาคม 2562 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 71,649.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 16.43
เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 587,196.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 6.81

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories