แถลงความคืบหน้า ครบ ๓ เดือน พิมพ์สลากรวมชุด ๒-๒-๑ ส่วนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังมีอีกหลายขั้นตอน

129 views

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันต ารวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงต่อผู้สื่อข่าวถึงผลการด าเนินการ จัดท าสลากรวมชุดแบบ ๒-๒-๑ ซึ่งเริ่มตั้งแต่งวดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่า จากผลการลงพื้นที่ตรวจสอบ การจ าหน่ายสลากอย่างต่อเนื่อง พบว่า ทั้งผู้ซื้อและผู้จ าหน่ายสลากส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสลากแบบรวมชุด ๒-๒-๑ มากขึ้น เนื่องจากสามารถหาซื้อสลากรวมชุด ๒ ใบ ในราคา ๘๐ บาท มากขึ้น ได้ตามแผงจ าหน่ายทั่วไป ในขณะเดียวกันก็มีสลากเดี่ยวใบละ ๘๐ บาทไว้ตอบสนองผู้ซื้อที่มีความต้องการหลากหลาย

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้มีมติให้เพิ่มเพดานการจ าหน่ายสลาก จากเดิม ๙๐ ล้านใบ เป็น ๑๐๐ ล้านใบ ส านักงานฯ ด าเนินการพิมพ์สลากแบบรวมชุด(คละเลข) ๒-๒-๑ ในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ต่อไป และให้ปรับสมดุลสลากโดยพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ในส่วนของสลากจอง ล่วงหน้าสลากฯ เพิ่มอีก จ านวน ๑๐ ล้านฉบับ เพื่อให้มาตรการประสบความส าเร็จและมีการปรับสมดุลได้ดีขึ้น ตั้งแต่การท ารายการสลากจองวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังเห็นว่าควรมีมาตรการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีความครอบคลุม มากขึ้น โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จะเพิ่มความเข้มข้นในการลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยใช้แอพพลิเคชั่น ในการตรวจสอบผู้ค้าสลากรายย่อย เพื่อต้องการจัดระเบียบ และเก็บข้อมูลทั้งตัวแทนจ าหน่าย และ ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสลากกินแบ่งรัฐบาล ๔.๐ ซึ่งเมื่อระบบสมบูรณ์แล้ว จะทราบข้อมูลการจ าหน่ายสลากในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนมากขึ้น อาทิ ปริมาณการซื้อ-ขายสลากในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าแต่ละงวด และสถานที่จ าหน่าย นอกจากนี้ แอพพลิเคชัน ดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสลากสามารถแจ้งได้ว่าผู้ค้าแผงไหน รายใดบ้าง ที่ขายสลากเกินราคา โดยข้อมูล จะส่งมาที่ส านักงานสลาก ฯ เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาด าเนินการบริหารจัดการสลาก ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แต่งตั้งคณะท างาน โดยให้นายธนวรรธน์ ฯ เป็น ประธานคณะท างาน โดยมอบหมายให้ศึกษารูปแบบเกมสลากรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม และให้น าเสนอภายใน ๓๐ วัน โดยให้น าเสนอข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมครั้งต่อไป

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts