36,814 ครัวเรือน กำลังจะได้ใช้ เน็ตบ้านความเร็วสูงฟรี 

148 views

จากโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หรือ โครงการ USO NET ชายขอบของ สำนักงาน กสทช. ทำให้วันนี้  3,920 หมู่บ้าน 36,814 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์จำนวน 394,904 ครัวเรือน ตามข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่สำนักงาน กสทช. ได้รับจากกระทรวงการคลัง กำลังจะได้ใช้เน็ตความเร็วสูงถึง 3 ปี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยว่า สำนักงาน กสทช. จะทยอยเข้าไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงความเร็ว 30/10 Mbpsให้กับครัวเรือนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โดยเริ่มติดตั้งจากบ้านของผู้ที่ลงทะเบียนก่อน และตามสภาพพื้นที่ของบ้านที่จะเข้าไปติดตั้งหากพื้นที่ใดสามารถเดินทางเข้าไปติดตั้งได้สะดวกก็จะติดตั้งให้ก่อน และเมื่อติดตั้งเรียบร้อย ครัวเรือนนั้นก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 Mbps ได้ฟรีเป็นเวลา 3 ปี โดยสำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ของสำนักงาน กสทช. แต่ไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง ก็สามารถขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว 30/10 Mbps โดยจ่ายค่าบริการเพียงเดือนละ 200 บาท ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าอัตราที่คิดกันอยู่ในปัจจุบัน

นายฐากร กล่าวว่า มาตรการการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยของสำนักงาน กสทช. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถ เข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ผ่านการค้าขายออนไลน์ สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตในท้องถิ่นออกสู่ตลาดอื่นๆ ที่กว้างขึ้น สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาเป็นเครื่องมือสำคัญในเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการการพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ให้มีความพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันได้

นอกจากนี้ ยังให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่โครงการ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ. สต.) รวม 1,317แห่ง พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน และจะมีสัญญาณ Wi-Fiให้ใช้ฟรี ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีอาคารศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ จำนวน 763 ศูนย์ ซึ่งจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมผู้ดูแลประจำศูนย์อย่างน้อย 1 คน รวมถึงให้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี ตลอดระยะเวลา 5 ปี นอกจากนั้น ยังมี Wi-Fi Access Point บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะจำนวน 3,149 จุด (หมู่บ้านละจุด) ให้บริการด้วย

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories