ETDA คาดอีคอมเมิร์ซไทยปี 64 ยอดพุ่งทะลุ 4 ล้านล้านบาท

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ETDA) (เอ็ตด้า) เผยผลสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย ปี 2564 พบว่า ในปี 2563 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยมีมูลค่า 3.78 ล้านล้านบาท หดตัวเล็กน้อย จากปี 62 ที่มีมูลค่า 4.05 ล้านล้านบาท (หดตัว 6.68%) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การล็อคดาวน์ และ Work from home ซึ่งสร้างผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมการให้บริการที่พัก อุตสาหกรรมการขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยที่นิยมซื้อสินค้าและบริการออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยมีสัดส่วนของมูลค่าอีคอมเมิร์ซในรูปแบบ B2C มากที่สุด กว่า 2.17 ล้านล้านบาท , B2B 0.84 ล้านล้านบาท และ B2G 0.77 ล้านล้านบาท

สำหรับคาดการณ์มูลค่าอีคอมเมิร์ซในปี 2564 คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องภายหลังจากการฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4.01 ล้านล้านบาท หรือเติบโต 6.11% จากปี 2563 โดยเฉพาะใน 3 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง มีมูลค่า 1,628,488.05 ล้านบาท (52.14%) / อุตสาหกรรมข้อมูล ข่าวสาร และการสื่อสาร มีมูลค่า 477,293.12 ล้านบาท (15.28%) / อุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่า 476,328.08 ล้านบาท (15.25%) โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมปี 2560 ถึง 2564 อยู่ที่ร้อยละ 9.79

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories