ETDA ดันหลักสูตร EASY E-COMMERCE ทุกคนเข้าถึงได้ สร้างมาตรฐานยกระดับคนอีคอมเมิร์ซไทย

362 views

​เมื่อวานนี้ (9 ต.ค.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือภาคีเครือข่ายสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกำกับดูแลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายในพิธีลงนามว่า เราปฏิเสธไม่ได้ว่า การค้าขายของออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ในปัจจุบันเกิดขึ้นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยีและสถานการณ์ต่างๆ ประกอบกับวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก รัฐบาลมีความพยายามอย่างยิ่งในการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด แนวทางหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคนในประเทศ เพราะจะเห็นว่า ปัจจุบันนี้มีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย ถึงเราบอกไม่ได้ว่าอันไหนดีที่สุด แต่สิ่งที่เราตอบตัวเองได้ คือ การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้ให้มากที่สุด และต้องต่อยอดการใช้ด้วยทักษะความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้การเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน อีคอมเมิร์ซของคนไทยเป็นรูปธรรมมากขึ้น และทุกภาคส่วนไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาโลดแล่นในโลกออนไลน์ สร้างรายได้จากการขายของออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ETDA มุ่งเดินหน้าผลักดันให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ
มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งการลงนามร่วมกับภาคีเครือข่ายครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการต่อยอดหลักสูตร“EASY E-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF” หรือ EASY E-COMMERCE ของ ETDA ให้เป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐานแก่ผู้ที่สนใจเข้าสู่สนามสอบสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หน่วยงานพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่จัดทำมาตรฐานอาชีพด้วยการรับรองสมรรถนะที่ครอบคลุมแล้วกว่า 800 อาชีพ ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ เท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงผู้ที่ผ่านการอบรมทางออนไลน์จากหลักสูตร EASY E-COMMERCE สามารถเข้ารับการประเมินทดสอบสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อขอหนังสือรับรองสมรรถนะ (certificate) สู่การยกระดับทักษะความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซของคนไทยให้มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ร่วมลงทุน ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน เพราะใบรับรองสมรรถนะนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องการันตีในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อเงินกู้ของธนาคารในการกู้ยืมเงินเพื่อทำธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซได้ด้วย ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นใน
การดำเนินการสนับสนุนข้อมูลมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคน ให้เกิดประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยให้สูงขึ้น รวมทั้งจัดการประเมินสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่สนใจจะทำการค้าขายผ่านออนไลน์ ซึ่งในส่วนของมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซที่จะมีการเปิดทดสอบนี้ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1. การใช้งานพื้นฐาน และระดับ 2. ระดับการประยุกต์

โดยประกอบไปด้วย 7 สมรรถนะหลักในเรื่องต่างๆ ได้แก่ (1) การใช้งานพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซ (2) การวิเคราะห์ตลาดหรือกลุ่มเป้าหมาย (3) การสร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ (Content Marketing) (4) การดำเนินการขายสินค้าและบริการ (5) การดำเนินการบรรจุเพื่อการจัดส่งและการติดตามสินค้าและบริการ (6) การเลือกวิธีการรับชำระเงินในอีคอมเมิร์ซ และ (7) การอธิบายกฎหมายเบื้องต้นและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบจะมีความสอดคล้องกับหลักสูตร “EASY E-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF” ของ ETDA หากประชาชนที่สนใจอยากเข้าร่วมทดสอบเพื่อขอหนังสือรับรองสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ แต่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซสามารถเข้าไปศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ได้ที่แพลตฟอร์มของ ETDA (https://bit.ly/30BK91e) หรือเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. (https://learn.ocsc.go.th) เพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบจริงที่จะมีการจัดขึ้นเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories