ETDA ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ยกระดับการออกทรานสคริปต์สถาบันการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มความสะดวก สร้างความเชื่อมั่น ตรวจสอบง่าย ในมาตรฐานเดียว

327 views

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพัฒนาระบบเอกสารบริการของภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ETDA พร้อมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และผู้แทนมหาวิทยาลัยในคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) จึงได้หารือร่วมกันถึงการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา เช่น ใบประมวลผลการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อยกระดับเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น ETDA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำและประกาศใช้ ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา (Message Standard for Academic Transcript) เลขที่ ขมธอ.25-2563 เมื่อวันที่30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำใบประมวลผลการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของแต่ละสถาบัน อำนวยความสะดวกแก่ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถเข้าถึงและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้โดยง่าย รวดเร็ว ได้รับเอกสารในรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสาระสำคัญของมาตรฐานดังกล่าว ประกอบไปด้วย การใช้งานใบประมวลผลการศึกษา แบบจำลองโครงสร้างข้อมูลในใบประมวลผลการศึกษา และ Message Package โดย Message Package ประกอบด้วยไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น Spreadsheet, XML Schema, Schematron Schema สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ https://standard.etda.or.th หรือ https://schemas.teda.th

ทั้งนี้ หากหน่วยงานต้องการจัดทำใบประมวลผลการศึกษาดิจิทัลในรูปแบบที่สามารถอ่านเข้าใจได้โดยบุคคล (human readable) สามารถจัดทำเป็นแบบ PDF/A-3 ที่แนบข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา (XML) ซึ่งมีโครงสร้างข้อมูลตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ นอกจากนี้ หากต้องการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ XML Advanced Electronic Signature (XAdES) สามารถอ้างอิงเอกสารเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน (ขมธอ. 14-2560)

อย่างไรก็ตามสามารถ ดาวน์โหลด ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ดังกล่าวได้ที่ https://standard.etda.or.th/?p=11889 หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักมาตรฐาน โทร 0-2123-1234

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *