“IMF มองเศรษฐกิจโลกปีนี้ฟื้นตัวใกล้เคียงกับที่คาดก่อนหน้า ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเงินเฟ้อ”

Key Highlights

  • IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2021 จะขยายตัว 5.9% ใกล้เคียงกับประมาณการครั้งก่อนที่ 6.0% แม้จะมีผลกระทบจาก supply disruption แต่ก็ถูกชดเชยด้วยการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาสูงขึ้นของกลุ่มเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่และกำลังพัฒนา ส่วนเศรษฐกิจโลกในปี 2022 คาดว่าจะขยายตัว 4.9% โดยกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้วจะฟื้นตัวก่อนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนน้อยกว่า
  • IMF ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลงเหลือ 1.0% และ 4.5% ในปี 2021-2022 สอดคล้องกับมุมมองของ Krungthai COMPASS ที่มองว่าเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวได้ช้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า จำนวนนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และภาคการส่งออกที่ยังเผชิญกับราคาวัตถุดิบและการขนส่งทางเรือที่สูง
  • การใช้ยุทธศาสตร์อยู่ร่วมกับโควิด-19 แบบโรคประจำถิ่นของไทยจะนำมาสู่การปรับโครงสร้างและกิจกรรมของภาคธุรกิจและกระทบต่อผลิตภาพของภาคธุรกิจในระยะกลาง และคาดว่าไทยมีความเสี่ยงต่อ Stagflation ไม่มากนัก เนื่องจากเงินเฟ้อน่าจะเร่งตัวขึ้นเพียงระยะสั้น แต่ยังคงต้องจับตาดูมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐเพื่อเป็นแรงส่งทางเศรษฐกิจของไทยต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories