นายกฯ เปิดงาน Job Expo Thailand พยุงจ้างงาน 1 ล้านอัตรา

413 views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Job Expo Thailand 2020 ในโอกาสนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ด้วยการให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การรักษาการจ้างงานเดิมโดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ กิจกรรมการจัดทำฐานช่องทางรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วย แพลทฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ด้วยการนำตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรา จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตำแหน่งงานว่างจากกรมการจัดหางาน จำนวน 475,725 อัตรา, ตำแหน่งการจ้างงานโดยภาครัฐ จำนวน 101,716 อัตรา, ตำแหน่งงานต่างประเทศ จำนวน 114,433 อัตรา, ตำแหน่งงานโครงการเงินกู้(รออนุมัติ) 287,147 ตำแหน่ง, การจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 260,000 ตำแหน่ง (Co-payment) รวมกว่า 1,239,091 อัตรา มารองรับเพื่อให้คนไทยมีงานทำ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงาน ใจความว่า “การจัดงานในครั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคนในทุกมิติ ทำให้วัยแรงงานได้รับยกระดับจากผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้ใช้พลังสมอง ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก” พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินเยี่ยมชมโซนต่างๆภายในงาน อาทิ โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โครงการจิตอาสา 904 โซนประกันสังคม กับการเปิดตัวกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับผู้ประกันตนกลุ่มผู้สูงอายุ โซนไทยมีงานทำ ที่จะประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพความสามารถของแพลทฟอร์มไทยมีงานทำ และโซนนวัตกรรม นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-curve และโซนกิจกรรมรวมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้ก้าวสู่การเป็น Start up เจ้าของของกิจการ และอีกหนึ่งโซน คือ Franchise & Food truck รวมธุรกิจร้านอาหารชื่อดังทั่วไทย มาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเลือกชิมและเลือกเจรจาธุรกิจกันได้อีกด้วย

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน แนะ คนหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com ล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอหน้างาน โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้ 1.ลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก ให้กรอก ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และความสามารถพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสได้งานทำ 3. ระบบจะทำการค้นหาตำแหน่งงาน ที่ผู้สมัครงานมีคุณสมบัติตรงหรือใกล้เคียงที่สุด โดยแสดงค่าร้อยละของงานที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สมัครงาน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 4. ผู้สมัครงานนำข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ ยื่นต่อนายจ้างภายในงาน พร้อมสัมภาษณ์งานได้ทันที หรือหากไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถส่งข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com เพื่อสถานประกอบการนัดหมายในการสัมภาษณ์งานต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories