PEA ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟรี

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ให้ชำระค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟฟ้า และขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน แบ่งเป็น 4 เงื่อนไข ดังนี้

1. หน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า หน่วยเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง

2. หน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน

3. หน่วยการใช้ไฟฟ้า เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%)

4. หน่วยการใช้ไฟฟ้า เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)

 

On Trend

Related Posts