UN ประกาศตลาดหลักทรัพย์ไทย คว้ารางวัล Market Transparency Award หนึ่งเดียวในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และเอเชีย

179 views

องค์การสหประชาชาติประกาศให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้ารางวัล “United Nations Sustainable Stock Exchanges Market Transparency Award” ณ ที่ประชุม SSE Global Dialogue ในงาน World Investment Forum (WIF) 2018 กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผลจากการจัดอันดับตลาดหลักทรัพย์ที่มี บจ. เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนโดดเด่นและมีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่อันดับที่ 7 จากตลาดหลักทรัพย์ 35 แห่งทั่วโลก โดยเป็นที่หนึ่งในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ (Emerging Markets) และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ Top 10

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุม SSE Global Dialogue ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของงาน World Investment Forum (WIF) 2018 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนระหว่างผู้นำของตลาดหลักทรัพย์และตลาดทุนทั่วโลก โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัล “United Nations Sustainable Stock Exchanges Market Transparency Award” ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งมี บจ. เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมากที่สุดในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย และลำดับ 7 จากตลาดหลักทรัพย์ 35 แห่งทั่วโลก

“นับเป็นความสำเร็จจากการผลักดันและส่งเสริมให้ บจ. เปิดเผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพและโปร่งใส โดยประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจากอันดับโลกที่ 40 ในปี 2556 เป็นอันดับที่ 10 ในปี 2560 และขึ้นอันดับ 7 ในปี 2561 อีกทั้งเป็นที่หนึ่งของกลุ่มตลาดเกิดใหม่และเอเชียที่มี บจ. เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนโดดเด่นที่สุด จากรายงานการจัดอันดับระบุว่า บจ. ไทยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการรายงานความยั่งยืนของ บจ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผ่านการอบรมความรู้ที่เน้นลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาคู่มือการรายงานความยั่งยืน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย บจ. เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานให้ดียิ่งขึ้น”

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้ บจ. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ Environmental, Social, Governance: ESG เช่น การอบรม ให้คำปรึกษา และประเมินผลความยั่งยืนสำหรับ บจ. การจัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment: THSI การจัดทำดัชนี SETTHSI การยกย่อง บจ. ที่เป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการมอบรางวัล SET Sustainability Awards รวมถึงส่งเสริมให้ บจ. เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนและเข้าสู่ดัชนีระดับสากล Dow Jones Sustainability Indices: DJSI นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดทุน และสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” มุ่งหวังให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน”

การจัดอันดับครั้งนี้เปิดเผยในรายงาน Sustainable Stock Exchanges Initiative “2018 Report on Progress” เรื่อง Measuring Sustainability Disclosure จัดทำโดย Corporate Knights และ AVIVA สำรวจจาก บจ. ทั่วโลกจำนวน 4,300 แห่งที่อยู่ในฐานข้อมูลของ FTSE Russell ESG Research ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนี FTSE โดยพิจารณาตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดการก๊าซเรือนกระจก 2) การใช้พลังงาน 3) การใช้น้ำ 4) การจัดการของเสีย 5) อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน 6) อัตราการลาออกของพนักงาน และ 7) สัดส่วนจำนวนพนักงานชั่วคราวต่อพนักงานทั้งหมด

ผลการจัดอับดับตลาดหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกในรายงาน Measuring Sustainability Disclosure ปี 2018 ได้แก่ 1) ตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 2) ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์-ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 3) ตลาดหลักทรัพย์สเปน 4) ตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี 5) ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์-อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 6) ตลาดหลักทรัพย์อิตาลี 7) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ? ตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ 9) ตลาดหลักทรัพย์ออสโล ประเทศนอร์เวย์ และ 10) ตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์

ล่าสุดก่อนหน้านี้ในปี 2018 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล “ตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมกลุ่มตลาดเกิดใหม่ชั้นนำ” (Best Stock Exchange in Advanced Emerging Market 2018) เป็นครั้งแรก และรางวัล “ตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในอาเซียน” (Best Sustainable Securities Exchange – Southeast Asia Emerging Markets 2018) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากวารสาร Capital Finance International (CFI.co) ประเทศอังกฤษ ดังนั้น การได้รับรางวัล Market Transparency Award จาก UN ในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ระดับโลกและความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย

สำหรับการประชุม “SSE Global Dialogue 2018” ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนตลาดทุนอย่างยั่งยืน หลังจากร่วมลงนามเข้าร่วม UN Sustainable Stock Exchanges Initiative ตั้งแต่ปี 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories