กทปส. สนับสนุนเงิน รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รับมือโควิด-19

กทปส. สนับสนุนเงิน รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รับมือโควิด-19

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. หน่วยงานภายใต้สำนักงาน กสทช.ให้การสนับสนุนขับเคลื่อนการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ  ในการต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เมื่อเมษายน 2563 ที่ผ่านมา โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องแยกโรคชนิดความดันลบ และระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี อำเภอ ณ ศรีราชา

ในวัตถุประสงค์ของโครงการ  : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเว้นระยะห่างทางกายภาพหรือ Physical distancing เพื่อต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) ในกระบวนการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 นอกสถานที่ เพื่อให้โรงพยาบาลมีห้องแยกโรคชนิดความดันลบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง  อีกทั้งการผลักดันและพัฒนาเทคโนโลยีรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่าง โควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์เร่งด่วน  ผ่านการสนับสนุนในโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องแยกโรคชนิดความดันลบ และระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่อรองรับผู้ป่วยและเตรียมความพร้อมรับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นายแพทย์ สมยศ โล่จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี กล่าวว่า โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องแยกโรคชนิดความดันลบ และระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส. เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตั้งแต่ปี 2563  โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 16,556,000 บาท เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19  ทั้งนี้ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ทั้ง 3 ส่วน

นอกจากนี้มีการจัดเตรียมครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์  ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดเล็ก กล้องอินฟาเรดสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ห้องแยกโรคชนิดความดันลบ จำนวน 4 ห้อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศ พร้อมกันนั้น โครงการฯ ยังพัฒนาระบบ IoT ในห้องความดันลบ และพัฒนาระบบ Teleconference เพื่อใช้การดูแลรักษาผู้ป่วย พัฒนา API (Application Programming Interface) สำหรับการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS ใหม่) และเครื่องมือวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย รวมทั้งจัดเตรียมเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ในกระบวนการคัดกรองวินิจฉัยให้รวดเร็วเพียงพอ โดยมีเป้าหมายคัดกรองผู้สงสัยติดเชื้อ จำนวน 4,800 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories