February 21, 2019

นักท่องเที่ยวนการชาวจีนกระตุ้นเติบโตของอาลีเพย์ช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2562 ปริมาณธุรกรรมการใช้จ่ายในประเทศไทยครองอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และครองอันดับ 2 จากทั่วโลก รองจากฮ่องกง

Read More »