May 13, 2019

ไพบูลย์แนะรัฐบาลชุดใหม่ไพบูลย์แนะรัฐบาลชุดใหม่สร้างความมั่นใจเรื่องเสถียรภาพ – เอกภาพบริหารงาน ชี้ควรเลือกรมว.เศรษฐกิจที่ชำนาญงาน พร้อมออกมาตรการหนุนบริโภคในประเทศ

Read More »