กกพ. ชี้แจงการพิจารณาด้านราคาโรงไฟฟ้าชุมชนฯ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ถึงแนวทางการพิจารณาด้านราคาตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ แต่เนื่องจากในปัจจุบันเกิดสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวงกว้างจึงเลือกใช้แนวทางการชี้แจงผ่านคลิปวิดีโอ (Video Clip) โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูแนวทางการพิจารณาด้านราคาซึ่งประกอบด้วย การเปิดซองราคา การเรียงลำดับส่วนลด การพิจารณาศักยภาพระบบไฟฟ้าและเป้าหมายการรับซื้ออันได้แก่ การพิจารณาสายป้อน (Feeder) หลักและสายป้อนทางเลือก ศักยภาพหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ศักยภาพ Grid Capacity และเป้าหมายการรับซื้อของแต่ละเชื้อเพลิง ผ่านช่องทางยูทูป (OERC Thai) https://youtu.be/NWNgAIMuv44 หรือรับชมในช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th) และช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟซบุ๊คเพจ (Facebook Page : สำนักงาน กกพ.) และทวิตเตอร์ (Twiter : ERC Thailand)

“สำนักงาน กกพ. ได้เปิดให้ผู้ยื่นเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน 151 ราย สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา หรือภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยผลการพิจารณาอุทธรณ์จะถูกนำเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ก่อนที่จะประกาศผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาด้านราคาจะเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ที่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์เท่านั้น” นายคมกฤช กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories