กนอ. อัดโปรแรง กระตุ้นการลงทุน ในนิคมฯสระแก้ว

229 views

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงมีผลให้นักลงทุนชะลอการตัดสินใจที่จะมาลงทุน ทาง กนอ. จึงได้ออกมาตรการส่งเสริมการจองเช่าที่ดินในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการค้าและเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับมาตรการส่งเสริมการขาย/จองเช่าที่ดิน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 1) ยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน 2) ยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรก นับจากวันทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยมีเงื่อนไขต้องมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกินระยะเวลา 30 ปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่นๆ ที่ กนอ.กำหนด รวมทั้งต้องทำสัญญาเช่าที่ดินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้จากผลการสำรวจของเว็บไซต์ usnews.com ที่เผยแพร่ผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะในการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลกประจำปี 2020 (Best Countries to Start a Business) พบว่า ประเทศไทยยังคงรักษาอันดับ 1 ของประเทศที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจต่อเนื่องจากปี 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *