กรมทางหลวงชนบท สอดรับนโยบายกระทรวงคมนาคม ร่วมรณรงค์ “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” เตรียมอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงเทศกาล

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งในช่วงเทศกาลนั้นมีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงกว่าปกติ สำหรับในส่วนของ ทช. ได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้การรณรงค์ “ ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่ ” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล รวมทั้งได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจรและ
หยุดก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง/สัญญาณ อุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามรูปแบบที่กรมกำหนด ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563 เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากที่สุด

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ ทช.ได้มีมาตรการในการดำเนินการแต่ละช่วง ดังนี้

 • ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2562)
 • ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพาน ในความรับผิดชอบ
  ตรวจสอบ ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณจราจร
 • โครงการก่อสร้างหรือบูรณะ ถนนและสะพาน วางแผนการทำงานให้สอดรับกับช่วงเทศกาล พร้อมเตรียมความพร้อมคืนผิวจราจร
  ตรวจสอบระบบสายด่วน 1146 ระบบ CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร
  ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนถนน
 • ช่วงคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563)
  โครงการก่อสร้าง บูรณะ ถนนและสะพาน คืนพื้นผิวจราจรเรียบร้อย พร้อมหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาล
 • จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เป็นสำคัญ
  จัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146 และวิทยุสื่อสาร
 • จัดตั้งชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ
 • จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทาง พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ หรือตั้งหน่วยบริเวณที่เสี่ยงอันตราย
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น คลิปเสียง หนังสือพิมพ์ และวิทยุ

ช่วงหลังเทศกาล (ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 2 มีนาคม 2563) รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข/ป้องกัน สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงคุมเข้มข้น
เร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข (ระยะสั้น) จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็วกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ร่วมส่งทุกท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัย ถึงบ้านอย่างมีความสุข ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของท่าน และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ประมาท เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนใช้รถ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th

 

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts