กรมทางหลวงชนบท เริ่มสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย เชื่อมโครงข่ายคมนาคมเสริมการท่องเที่ยวใน จ.กาญจนบุรี คาดแล้วเสร็จปลายปี 2566

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ตำบลท่าเสา, วังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางและสะพานระหว่างตำบล อำเภอ ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการคมนาคมทางบก ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ให้รายละเอียดว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณบ้านช่องแคบ หมู่ 1 ตำบลท่าเสา และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่บริเวณบ้านเขาช้าง หมู่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 325 เมตร กว้าง 8 เมตร มีทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม 2,250 เมตร ปัจจุบันได้เริ่ม
เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2566 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 99.140 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยพัฒนาโครงข่ายสะพานในเขตชุมชน เชื่อมการเดินทางของทั้ง 2 ตำบลแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ทช.ได้ร่วมประชุมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอแนวทางในการดำเนินโครงการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และในอนาคตจะมีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้การดําเนินโครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories